Ship­ping­kost­na­der til gle­de og be­svær

Faedrelandsvennen - - MENING - SVER­RE LAR­SEN,

Det kos­ter å trans­por­te­re fra A til B uan­sett hvor på klo­den det er.

●● Det er fly­ene og ski­pe­ne som frak­ter det mes­te i in­ter­na­sjo­nal han­del. Og så på­stås det at 98 pro­sent av han­de­len er le­gal. Hvor­dan vet man det?

Når man skal frak­te va­rer fra ett sted til ett an­net, så tar ship­ping­sel­ska­pe­ne sine pri­ser gjen­nom frakt­ra­ter. Man­ge va­rer i ett be­stemt land, kom­mer fra man­ge and­re land. Da er en­gelsk kon­sern-språ­ket i alle dis­se stil­lin­ge­ne, og de fyl­ler da også trans­port­be­ho­ve­ne.

Det er man­ge skip som frak­ter con­tai­ne­re med va­rer. Og den ene re­kor­den slår den nes­te. Vi skal der­for ikke bli over­ras­ket over at man­ge land har man­ge va­rer, og man­ge av den kom­mer fra in­ter­na­sjo­nal han­del, ved at man byt­ter va­rer mot va­rer og va­rer mot pen­ger.

Det på­stås at mye in­ter­na­sjo­nal han­del er lov­lig, for­di sel­ska­pe­ne ikke er hen­syns­løse og kor­rup­te. Men at det kom­mer vå­pen, am­mu­ni­sjon, hasj og nar­ko­ti­ka, er nok til­fel­le. Vi er der­for glo­ba­le lands­byer med in­ter­na­sjo­na­le snitt uan­sett hvor vi er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.