Kjæ­re Ag­der

Faedrelandsvennen - - MENING - Kris­tian­sand Fe­vik

Ag­der, opp­rin­ne­lig en re­gion, i gam­le da­ger kalt Eg­di, i be­tyd­ning av ed­ge, kant, men kan også ha be­tydd en eien­dom, lo­kalt konge­sete, var en del av Ha­rald Hår­fag­res Nor­ge, noe som Oslo­fjord­om­rå­det, Vi­ken, med Oslo - ald­ri var...

●● Men til­ba­ke til Ag­der: Kjæ­re Ag­der, er du at­trak­tiv? Ag­der, et navn som klin­ger? Ag­der er du syn­lig? Ag­der, spil­ler vi hver­and­re gode? Aust-ag­der og Vest-ag­der, søn­ner av Nor­ge, som to brød­re, en drar mot øst en drar mot vest, det er in­gen sam­hand­ling og lite sam­ar­beid, det er som om noe bak­stre­versk lig­ger og sper­rer. Hva kan det være, la oss sam­men se på nav­net, Ag­der...

for an­ner­le­des, små­lig og sært.

for god, som er – det be­stes fien­de nr. 1.

for dis, som et land som lig­ger i tå­ken, en lite ty­de­lig pro­fil som gir et tå­ke­te ima­ge.

for ekko, i man­gel av sub­stans og kom­mu­ni­sert sub­stans, noe ude­fi­nert.

for re­tro­per­spek­tiv, vi ser oss til­ba­ke, vi blir til en salt­støt­te, hol­der på vårt, i ste­det for å gå vi­de­re som... en en­het!

Hva med om vi byt­ter navn til

AG­DER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.