Ord­klø­ve­ri om Ge­ne­ra­lens have

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYSTEIN G. DAATLAND,

Un­der ”De­batt” kom det en dag frem en viss uenig­het om hvor­vidt det lot seg gjø­re å ri­ve et hagegjerde i Ge­ne­ra­lens have uten å byg­ge noe ba­ken­for.

●● Nå me­ner vi at det måt­te kun­ne la seg gjø­re. I alle fall om det al­le­re­de be­fin­ner seg et gjer­de der. Sva­ret fra mot­de­bat­tan­ten men­te også det, men da på be­tin­gel­se av at grunn­ei­e­ren av ha­ven øns­ket det. Vi vil­le hel­ler si at sva­ret var Tja. For så vel spørs­må­let som sva­ret er jo litt inn­fløkt. For går det vir­ke­lig an å ri­ve noe foran et gjer­de som er re­vet? Der­som man imid­ler­tid ven­tet med å ri­ve gjer­det til det man skul­le byg­ge foran det som sto fer­dig, slik at gjer­det lå bak det som nå lå foran, el­ler bak, alt etter som, og så rev gjer­det når det var byg­get fer­dig - det som da sto foran, mens det sto der, så vil­le det vel være i or­den. Om eie­ren vil­le det. Ja, og om der da var plass, selv­sagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.