10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. FE­BRU­AR 2007

●● Jord­mor Ed­le Erik­sen har vært fem døgn på jobb. – Både jord­mød­re, plei­ere og le­e­ger har over­nat­tet på syke­hu­set i hel­gen. De fryk­tet at de ikke skul­le rek­ke frem tids­nok på jobb i snø­kao­set, sier Ed­le Erik­sen ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand. Føde­av­de­lin­gen er un­derr­be­man­net fra før av, og in­flu­en­sa og snø­nø­kaos gjør at an­sat­te har job­bet dob­le skift kift hele he­gen for å dek­ke be­ho­vet. Fle­re e har hatt sto­re pro­ble­mer med å kom­me seg på jobb, og der­for har fle­re over­nat­tet på syke­huyke­hu­set. Ed­le Erik­sen kan dra hjem i dag, etter tter fem døgn på jobb. – Det er klart jeg er sli­ten, , men det kjen­ner jeg ikke før etter­på. Det er klar­trt det skal bli dei­lig å kom­me hjem, sier jord­mo­ren. en.

FÆDRELANDSVENNEN 27. FE­BRU­AR 1992

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.