QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Kg 3,5 minst på sekk En atom­energi­verk en­gelsk Et Ju­pi­ter og Mars Memp­his I Pfeif­fer Michel­le Abe­ba Ad­dis men­nes­ker) og dyr man­ge hos( krop­pen i kjer­tel En Ki­na) Re­pub­lik­ken( Tai­wan Fjeld Jo­nas og Paus Ole Ir­land

1. Hvil­ket land er du kom­met til hvis du lan­der på Sh­an­non In­ter­na­tio­nal Air­port?

2. Hvil­ke to ar­tis­ter har kalt seg ”to rust­ne her­rer”?

3. I hvil­ket land ble Lee Teng-hui den førs­te di­rek­te og de­mo­kra­tisk valg­te pre­si­den­ten i 1996?

4. Hva er bris­sel?

5. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Etio­pia?

6. Hvem spil­te den kvin­ne­li­ge ho­ved­rol­len som Step­ha­nie Zi­none i film­flop­pen ”Grease 2” fra 1982?

7. I hvil­ken by ble Martin Lut­her King myr­det?

8. Mel­lom hvil­ke pla­ne­ter i vårt sol­sys­tem går as­te­roi­de-bel­tet?

9. Hva er Sella­field?

10. Hva må alle del­take­rene i Birke­bei­ner­ren­net og Birke­bei­ner­rit­tet bære, som skal til­sva­re vek­ten av kongs­søn­nen Hå­kon Hå­kons­son, som ble bå­ret over fjel­let av to birke­bei­ne­re i 1205?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.