Fur­re: – Be­gren­set op­ti­mist

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

– For­sva­ret snur om ikke regne­styk­ke­ne hen­ger i hop, sier Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Både stor­tings­po­li­ti­ker­ne på Sør­lands­ben­ken og lo­kal­po­li­ti­ker­ne i Ag­der­fyl­ke­ne har en­ga­sjert seg sterkt i sa­ken, og den­ne uken mø­ter Fur­re de Kje­vik-an­sat­te for å vur­de­re mu­lig­he­ten for å kjem­pe vi­de­re: – Vi må fin­ne ut om kost­nads­be­reg­nin­ge­ne hol­der vann, og om vi even­tu­elt skal for­sø­ke en om­kamp inn mot Stor­tin­get, sier Fur­re, men med­gir at sjan­se­ne for seier ikke er vel­dig sto­re:

– Jeg har et ør­lite håp, men er be­gren­set op­ti­mist, sier han.

Når Kris­tian­sand nå ri­si­ke- rer å mis­te over 200 stat­li­ge ar­beids­plas­ser, skjer det sam­ti­dig som ikke én enes­te av de 1200 ar­beids­plas­se­ne re­gje­rin­gen vur­de­rer å flyt­te ut fra Oslo er øre­mer­ket re­gio­nen. Blant de 630 som er ved­tatt etab­lert uten­for ho­ved­sta­den, er Nye Vei­ers 60 al­le­re­de reg­net med.

– Når vi tar for­svars­ned­leg­gel­sen i be­trakt­ning, går det ikke rik­tig vei. Det er et in­gen tvil om, sier Fur­re.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

Luft­for­sva­rets skole­sen­ter har vært på Kje­vik si­den 1946.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.