SA­KEN

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● I ja­nu­ar 2013 solg­te Toralv Abra­ham­sen Hø­våg Gjeste­hus for en av­talt pris på 6,9 mil­lio­ner kro­ner.

● Fle­re sel­ska­per har i etter­tid frem­stått som kjø­per. Bak alle står Hå­vard Ny­vold, ut­flyt­tet nord­mann med en lang se­rie kon­kurs­sa­ker bak seg.

● Retts­sa­ken som den­ne ar­tik­ke­len hand­ler om, drei­er seg om ansva­ret for rett opp­gjør av han­de­len.

● At eien­dom­men Hø­våg Gjeste­hus ny­lig ble tvangs­solgt for 5,1 mil­lio­ner kro­ner, har in­tet med retts­sa­ken å gjø­re. Grup­pen som kjøp­te på tvangs­salg, le­det av Ar­ne Rasch, har hel­ler in­gen for­bin­del­se til ak­tø­re­ne i retts­sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.