KRF sier nei til tvang

Faedrelandsvennen - - MENING - Fe­vik’

Skal vi sik­re en god kom­mune­re­form me­ner vi det er av­gjø­ren­de at fri­vil­lig­hets­lin­jen får fort­set­te. Et nei fra fol­ket i en kom­mu­ne, bør der­for med­føre et nei.

●● KRF var med på å igang­set­te en kom­mune­re­form med fri­vil­lig­het som det bæ­ren­de prin­sipp. Det er et prin­sipp vi ikke øns­ker å fra­vi­ke. Der­for sier vi nei til å tvangs­sam­men­slå kom­mu­ner. Det er enk­le­re å or­ga­ni­se­re en ny kom­mu­ne der­som det gjen­nom­fø­res fri­vil­lig enn ved tvang.

Si­tua­sjo­nen har end­ret seg si­den Krfs pro­gram ble ved­tatt. Selv om pro­gram­met åp­ner for tvang i sær­li­ge til­fel­ler, har re­for­men slik den er blitt in­tro­du­sert vært ba­sert på fri­vil­lig­het.

Mot­stan­den mot de man­ge re­for­mer re­gje­rin­gen har in­tro­du­sert og inn­ført har økt. For oss er

Kjell In­golf Rop­stad t.v. og Hans Fred­rik Grø­van, KRF

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.