En kokk, en øko­nom og en ju­rist om­sat­te for 448 mill.

I fjor økte om­set­nin­gen til tre­manns­be­drif­ten Wanne­bo In­ter­na­tio­nal med nær 100 mil­lio­ner kro­ner og end­te på 448 – nes­ten 150 mill. per an­satt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RUNE ØIDNE REI­NERT­SEN rune.o.rei­nert­sen@fvn.no

– Når ett lass laks er verd 1,5 mil­lio­ner kro­ner og vi kjø­per åtte-ti lass per uke, blir det nød­ven­dig­vis sto­re be­løp. Men vi le­ver av en mar­gin på kan­skje én kro­ne per kilo, uav­hen­gig av lakse­pri­sen, sier Ed­vard Tan­che-bergh.

Han er dag­lig le­der og 35 pro­sent ei­er i Wanne­bo In­ter­na­tio­nal AS, med kon­tor over Bøl­gen & Moi på Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand. Hele sta­ben be­står av tre her­rer: ju­rist Tan­che-bergh, øko­nom Ole Ter­je Kris­ten­sen og kokk Jan Fred­rik Bjer­ke-ol­sen. Rie­sen- schnau­ze­ren Bech inn­går også i mil­jø­et og og om­ta­les spøke­fullt som in­kasso­sjef.

Wanne­bo In­ter­na­tio­nal er et tra­ding­sel­skap som hand­ler med sjø­mat. I 2016 voks­te om­set­nin­gen med bort­imot 100 mil­lio­ner kro­ner fra året før og end­te på 448 mil­lio­ner kro­ner – nes­ten 150 mil­lio­ner per an­satt, for den som li­ker slike regne­styk­ker.

Til sam­men­lig­ning om­sat­te tra­di­sjons­rike Rein­hart­sen AS, som også hol­der til på Fiske­bryg­ga, for rund 110 mil­lio­ner kro­ner i fjor.

Wanne­bos størs­te bi­drags­yter er alt­så laks.

– Vi kjø­per 200-300 tonn per uke, fra en rek­ke pro­du­sen­ter på norske­kys­ten. Fisken sen­des til im­por­tø­rer i Euro­pa og til fab­rik­ken i Hirts­hals, for­kla­rer Tan­che-bergh.

HIRTS­HALS-FORBINDELSEN

Og da trengs straks en for­kla­ring.

Ho­ved­ei­er i Wanne­bo In­ter­na­tio­nal AS, med 50 pro­sent, er Brød­re­ne Sch­lies Fiske­im­port i Hirts­hals, som også har fab­rikk i den lil­le fer­je- og fiskeri­byen. Wanne­bo er Sch­lies inn­kjø­per i Nor­ge.

Opp­ga­ven kan kom­me til å bli mer om­fat­ten­de, for Brød­re­ne Sch­lie har nett­opp gått sam­men med en an­nen, stor dansk ak­tør. På top­pen av det hele har den nye kon­stel­la­sjo­nen over­tatt to fab­rik­ker i Dan­mark som tid­li­ge­re inn­gikk i Kjell In­ge Røk­kes fiskeri­sel­skap Nor­way Sea­foods. I sum er det blitt fem-seks fab­rik­ker.

– Vi får se hva det be­tyr, kon­sta­te­rer Ed­vard Tan­che-bergh.

Mens lak­sen eks­por­te­res, står Wanne­bo In­ter­na­tio­nal også for en be­ty­de­lig im­port­virk­som­het.

HUMMER OG KAM­SKJELL

– Cle­ar­wa­ter er en ka­na­disk pro­du­sent av «fine food», ver­dens­le­den­de på hummer og kam­skjell. Vi er agent i Skan­di­na­via. Bes­til­ler du kam­skjell på res­tau­rant, kom­mer den høyst sann­syn­lig fra oss, for­tel­ler sam­me mann.

Da Fædre­lands­ven­nens ut­send­te ikke kan dy seg for å hen­te fram min­ner om be­gre­de­lig, fros­sen ka­na­disk hummer, van­ker det umid­del­bart med­ynk.

– Høy­fjells­hum­mer el­ler buf­fét­fyll. Men det er len­ge si­den! ly­der det fra kokk Bjer­ke-ol­sen. Hvor­på han og Tan­che-bergh, beg­ge med stort en­ga­sje­ment, for­kla­rer da­gens pro­se­dy­re:

– Hum­me­ren av­li­ves i tan­ker hvor tryk­ket økes til­sva­ren­de 5000 me­ter hav­dyb­de. Da løs­ner først kjøt­tet fra skal­let, før det ut­vi­der seg på nytt når tryk­ket slip­pes opp. Når hum­me­ren så fry­ses ned umid­del­bart, får den glit­ren­de kva­li­tet!

VIK­TIG VALUTA

Det er el­lers med Wanne­bo In­ter­na­tio­nal som med mye an­nen tra­ding-virk­som­het: Sto­re vo­lu­mer, små mar­gi­ner. Pluss at valuta er vik­tig.

– Vi kjø­per mest i nors­ke og dans­ke kro­ner, samt ame­ri­kans­ke og ka­na­dis­ke dol­lar. Og så sel­ger vi mest i euro. Selv små va­luta­be­ve­gel­ser kan gi sto­re ut­slag på bunn­lin­jen. Så vi sik­rer oss fort­lø­pen­de; vi er fiske­hand­le­re, ikke va­luta­hand­le­re! er­klæ­rer Ed­vard Tan­che-bergh.

Foto: Kjar­tan Bjel­land

Kokk Jan Fred­rik Bjer­ke-ol­sen (t.v.), øko­nom Ole Ter­je Kris­ten­sen og ju­rist og dag­lig le­der Ed­vard Tan­che-bergh sel­ger mye laks fra Fiske­bryg­ga.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Kokk Jan Fred­rik Bjer­ke-ol­sen (t.v.), øko­nom Ole Ter­je Kris­ten­sen og ju­rist og dag­lig le­der Ed­vard Tan­che-bergh om­set­ter for sto­re be­lø­per fra sine lo­ka­ler på Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.