Ka­no­nen på Møvig red­des

Ka­no­nen på Møvig tren­ger sårt rust­be­hand­ling. Nå lo­ves det mil­lio­ner til ved­li­ke­hold.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORGEIR EIKE­LAND torgeir.eike­land@fvn.no

– Vi kan ikke gå løs på enda en vin­ter med ka­no­nen i en slik til­stand. Om nød­ven­dig vil kom­mu­nen for­skut­te­re tre mil­lio­ner kro­ner til ved­li­ke­hold, sier vara­ord­fø­rer Jør­gen Kristiansen.

Han var en av dem som man­dag møt­te di­rek­tør Er­ling Kjær­nes fra For­svars­mu­se­et på Ka- non­mu­se­et på Møvig. Det er For­svars­mu­se­et som ei­er ver­dens nest størs­te ka­non. Den står på Møvig og ble byg­get av tys­ker­ne un­der 2. ver­dens­krig. Fædre­lands­ven­nen skrev før jul om hvor­dan ho­ved­at­trak­sjo­nen på mu­se­et hol­der på å rus­te vekk. Sam­ti­dig står en søk­nad om 1,4 mil­lio­ner kro­ner til ved­li­ke­hold fast hos For­sva­rets stab halv­an­net år etter at den ble skre­vet.

KAN BLI STENGT

– Jeg ser en gjen­stand som er dår­lig ved­li­ke­holdt for å si det pent, sa di­rek­tør Kjær­nes la­ko­nisk om det han fikk se.

– Vi er be­kym­ret for sik­ker­he­ten. Det er ikke len­ge før vi må sten­ge ka­no­nen for pub­li­kum for­di det blir for far­lig å opp­hol­de seg her, sier He­ge Bo­man Grunde­kjøn. Hun er styre­le­der i Stif­tel­sen Ka­non­mu­se­et og har tid­li­ge­re rast mot det hun me­ner er uhold­bart som­mel fra stat­li­ge myn­dig­he­ter.

Også det po­li­tis­ke mil­jø­et i Kris­tian­sand har i sti­gen­de grad blitt opp­merk­som­me på til­stan­den for ka­no­nen som sist ble ved­li­ke­holdt i 1999. Da ble det span- dert 30.000 kro­ner fra For­sva­ret til sand­blå­sing og ma­ling. I 2015 slo en rap­port fast at ma­lin­gen ikke len­ger gir noe vern mot rust.

GRØVAN STØT­TER

Vara­ord­fø­rer Kristiansen var for­ri­ge uke på Stor­tin­get for å møte Krfs parti­le­der Knut Arild Harei­de og stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grøvan (KRF).

Ett av for­må­le­ne var å skaf­fe støt­te for en søk­nad fra Vest-ag­der-mu­se­et om 3,5 mil­lio­ner kro­ner til akutt­ved­li­ke­hold av ka­no­nen. Søk­nads­be­lø­pet har mer enn dob­let seg si­den den for­ri­ge søk­na­den. Der var det kun søkt om pen­ger til ut­ven­dig ved­li­ke­hold. Sam­ti­dig har rust­si­tua­sjo­nen for- ver­ret seg ve­sent­lig i lø­pet av de to åre­ne som har gått.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grøvan ut­ta­ler til Fædre­lands­ven­nen:

– Det­te er et noe jeg vil job­be for å få gjen­nom­slag for ved be­hand­lin­gen av re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett. Det er snakk om et lite be­løp til et for­mål som er me­get vik­tig når det gjel­der å ta vare på den mi­li­tæ­re histo­ri­en vår. Det­te er noe som has­ter. Vi kan ikke la det­te stå og for­fal­le len­ger, sier Hans Fred­rik Grøvan.

FOR LEN­GE å VEN­TE

Det er alt­så i til­fel­le de stat­li­ge pen­ge­ne li­ke­vel skul­le drøye el­ler ute­bli at Kristiansen lo­ver å

for­skut­te­re (alt­så låne) pen­ger fra Kris­tian­sands kom­mune­kas­se. Han tror det bør være mu­lig å få med seg by­sty­ret på for ek­sem­pel å for­de­le kost­na­den ut­over tre år.

– Det er for len­ge å ven­te til høs­ten. Jeg ser for meg at by­sty­ret kan be­hand­le det­te ved førs­te ter­ti­al nå til vår­en, sier Kristiansen.

– Den­ne ka­no­nen er en av de størs­te gjen­stan­de­ne vi ei­er, og det er ikke vans­ke­lig å se hvil­ke ut­ford­rin­ger som fin­nes her, sier Er­ling Kjær­nes. Det er alt­så For­svars­mu­se­et som står som ei­er av ho­ved­at­trak­sjo­nen på Ka­non­mu­se­et, og den kom­pli­ser­te ei­er­struk­tu­ren har len­ge vært et pro­blem.

Selve fest­nings­an­leg­get er nem­lig eid av Stats­bygg ved Na­sjo­na­le fest­nings­verk. Her ble det ny­lig brukt 5 mil­lio­ner kro­ner til ved­li­ke­hold av be­ton­gen rundt den rust­ne ka­no­nen som er eid av For­sva­ret. Ei­er­struk­tu­ren er den sam­me også ved and­re mu­se­ums­fest­nin­ger i lan­det.

– Nå har For­sva­ret slått fast at man øns­ker å ha sam­me ei­er for alt sam­men, men om det blir For­sva­ret el­ler Na­sjo­na­le fest­nings­verk som blir ei­ere gjen­står å se, sier Kjær­nes fra For­svars­mu­se­et.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Fra man­da­gens be­fa­ring på ka­non­mu­se­et. F.v. John Ol­sen (VestAg­der-mu­se­et), Arild An­der­sen (drifts­le­der Ka­non­mu­se­et), Er­lend Ham­mer (Na­sjo­na­le fest­nings­verk), Er­ling Kjær­nes (For­svars­mu­se­et), Jør­gen Kristiansen (vara­ord­fø­rer KRF) og He­ge Bo­man Grunde­kjøn (Stif­tel­sen Ka­non­mu­se­et).

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Vara­ord­fø­rer Jør­gen Kristiansen me­ner det bør gå greit å få by­sty­ret med på å låne ut pen­ger til ka­non­ved­li­ke­hold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.