Fyl­ler barne­vog­na med tjuv­gods

Ty­ve­ne som går un­der nav­net «barne­vogn­ban­den» har stjå­let for 140.000 kro­ner over hele lan­det. I fe­bru­ar tok de tu­ren til Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no -

Barne­vogn­ban­den har stjå­let for 140.000 kro­ner fra bu­tik­ker på Sør­lan­det.

Bu­tikk­ty­ve­ne blir sta­dig mer krea­ti­ve når de er på rund­tur. Det fikk Lef­dal i Kris­tian­sand og El­kjøp i Lyng­dal er­fa­re.

Sa­ken ble først om­talt i TV 2-pro­gram­met «Åsted Nor­ge». I pro­gram­met ber po­li­ti­et om hjelp til å stan­se fire per­soner de me­ner er en del av en kri­mi­nell grup­pe som rei­ser rundt i Sør-nor­ge og stje­ler elek­tro­nis­ke va­rer. Grup­pen går un­der nav­net «barne­vogn­ban­den».

KAMUFLASJE

Det var ved hjelp av over­våk­nings­bil­der at ope­ra­sjo­ne­ne ble opp­da­get. Bil­de­ne vi­ser tre menn og en kvinne som spa­serer inn i bu­tik­ke­ne med få mi­nut­ters mel­lom­rom. To med­lem­mer av grup­pen har med seg en tom barne­vogn. Po­li­ti­et tror grup­pen ven­ter til be­tje­nin­gen ikke ser dem, før de for­sik­tig leg­ger tyve­god­set i vog­nen. Barne­vog­nen bru­kes der­et­ter til å frak­te tyve­god­set ut av bu­tik­ken un­der en jak­ke.

– Folk tror jo at det er barn plas­sert i vog­nen, så bu­tikk­ty­ve­ne slip­per let­te­re unna. Det er en vel­dig spe­ku­la­tiv me­to­de, sier sek­sjons­le­der for fel­les kri­mi­nal­en­het i Ag­der po­liti­dis­trikt, John Rep­stad.

STJAL DRONE OG GOPRO

Den or­ga­ni­ser­te ban­den var først på El­kjøp i Lyng­dal 27. fe­bru­ar, der­et­ter tok de tu­ren vi­de­re til Lef­dal i Kris­tian­sand 2. mars.

I Lyng­dal fikk de iføl­ge TV 2 med seg fem gopro-ka­me­ra­er til 4000 kro­ner hver. I Kris­tian­sand stjal de en drone til 10.000 kro­ner.

Dag­lig le­der for Lef­dal, Fred­rik Tønne­sen, hev­der at bu­tikk­ty­ve­ri er uunn­gåe­lig.

– De kri­mi­nel­le blir sta­dig mer pro­fe­sjo­nel­le, så man får ald­ri gar­dert seg helt, sier Tønne­sen.

Po­li­ti­et an­tar at bu­tikk­ty­ve­ne dek­ker barne­vog­nen med fo­lie for å hind­re at alar­men ut­lø­ses når de går ut av bu­tik­ken med de stjål­ne va­re­ne.

– Det er førs­te gang vi har re­gist­rert ty­ve­ri med hjelp av barne­vog­ner her på Sør­lan­det. Tid­li­ge­re har de i ho­ved­sak be­nyt­tet seg av rygg­sek­ker dek­ket av fo­lie, sier Rep­stad.

FRAKTES UT AV LAN­DET

Rep­stad sier at over­våk­nings­bil­de­ne kan tyde på at ban­den er av uten­landsk opp­rin­nel­se.

– Vi an­tar at det er snakk om ut­len­din­ger som frak­ter va­re­ne ut av lan­det for å sel­ge det vi­de­re, sier sek­sjons­le­de­ren.

Han me­ner at det er li­ten tvil om at grup­pen er or­ga­ni­sert.

– Klart det­te er or­ga­ni­sert. Ban­den er ty­de­lig pro­fe­sjo­nel­le. Det­te gjør de med in­ten­sjon om å tje­ne pen­ger.

AV­HEN­GIG AV TIPS

Med sta­dig mer opp­finn­som­me kri­mi­nel­le er po­li­ti­et av­hen­gig av tips.

– De stje­ler på en finur­lig måte, så det er vans­ke­lig å unn­gå. Der­for er det er eks­tremt vik­tig at folk i dis­trik­tet tipser oss der­som de ser noe, sier Rep­stad.

Tønne­sen me­ner det er es­sen­si­elt med et godt sam­ar­beid med po­li­ti­et.

– Bu­tikk­ty­ve­ne er vel­dig mo­bi- le i dag. Der­for er vi av­hen­gig av et godt vars­lings­sys­tem og god kon­takt med po­li­ti­et. Der­som det opp­da­ges at kri­mi­nel­le be­ve­ger seg fra bu­tikk til bu­tikk, har vi et sys­tem som gjør at vi kan ad­va­re and­re bu­tik­ker. På den må­ten kan vi mi­ni­me­re ta­pe­ne ved ty­ve­ri, sier han.

Barne­vogn­ban­den har også vært inn­om bu­tik­ker i Klepp, Ber­gen og Ski­en. De har nå stjå­let for over 140.000 kro­ner. Ban­den er fort­satt på fri­fot.

FOTO: OVERVÅKNINGSVIDEO LEF­DAL

«Barne­vogn­ban­den» på Lef­dal i Kris­tian­sand med to tom­me barne­vog­ner.

FOTO: OVERVÅKNINGSVIDEO LEF­DAL

Ty­ve­ne gjem­mer va­re­ne i de tom­me barne­vog­ne­ne.

FOTO: SOND­RE STEEN HOL­VIK

Sek­sjons­le­der for fel­les kri­mi­nal­en­het i Ag­der po­liti­dis­trikt, John Rep­stad, me­ner barne­vogn­ban­den er svært spe­ku­la­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.