pub­li­se­ring:

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Fædre­lands­ven­nen for­be­hol­der seg ret­ten til å pub­li­se­re alt re­dak­sjo­nelt ma­te­ria­le i alle medie­hu­sets ka­na­ler, og å lag­re ma­te­ria­let i elek­tro­nis­ke arkiv og data­ba­ser som medie­hu­set har av­ta­le med. Stof­fet kan også pub­li­se­res i alle ka­na­ler i medie­hus vi sam­ar­bei­der med. Pub­li­se­rings­vil­kå­re­ne gjel­der uav­hen­gig av om det be­ta­les ho­no­rar el­ler ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.