Det er vi som er de ra­di­ka­le i kir­ka.

Man­dag var Røn­naug Tor­vik fra Byk­le med å stif­te Frimodig Kir­ke. Hun er lei av at de som sier nei til vig­sel av ho­mo­fi­le kal­les kon­ser­va­ti­ve.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST OG FOTO: BJØRN MARKUSSEN bjorn.markussen@fvn.no

Røn­naug Tor­vik sit­ter i Ag­der og Tele­mark bispe­dømme­råd og re­pre­sen­te­rer bispe­døm­met i kir­kens stor­ting, Kirke­mø­tet. Man­dag satt hun på «Sør­lands­ben­ken» da nett­ver­ket Frimodig Kir­ke ble stiftet i Oslo som en mot­re­ak­sjon på at Den nors­ke kir­ke og Kirke­mø­tet i ja­nu­ar åp­net for vig­sel av ho­mo­fi­le.

– Det er vi som er de ra­di­ka­le i kir­ka, og det er feil at vi om­ta­les som kon­ser­va­ti­ve. Jeg er ikke ei kon­ser­va­tiv gam­mel da­me. Jeg er ei som vil ta Bi­be­lens ra­di­ka­le bud­skap på al­vor. Der­for er vi her, sier Røn­naug Tor­vik.

«BIS­KO­PE­NE SVIKTET»

Hun var ikke den enes­te fra le­del­sen i det sør­ligs­te bispe­døm­met som del­tok i nett­verks­dan­nel­sen. For også Geir Iver Bjerke­strand fra Grim­stad var blant de 160 del­ta­ker­ne i stif­tel­ses­mø­tet.

– Bis­ko­pe­ne sviktet da Kirke­mø­tet åp­net for det nye ek­te­skaps­sy­net, sier han, og leg­ger til:

– Det­te før­te til at det kir­ke­li­ge land­ska­pet – ikke minst i de lo­ka­le me­nig­he­te­ne – nå blir vans­ke­li­ge­re og vans­ke­li­ge­re. Der­for tren­ger vi det­te fel­les­ska­pet for å gi hver­and­re støt­te – ån­de­lig, teo­lo­gisk og men­nes­ke­lig.

IN­GEN FRA KRIS­TIAN­SAND

Da 256 pres­ter i fjor sig­ner­te er­klæ­rin­gen som på­pek­te at kir­kens vig­sels­ved­tak kun­ne få kon­se­kven­ser for om de vil­le fort­set­te som pres­ter, var det in­gen navn fra bispe­døm­mets ho­ved­stad, Kris­tian­sand, på lis­ta.

Nå er det hel­ler in­gen Kris­tian­sand-pres­ter på stif­tel­ses­mø­tet.

– Det kan tyde på en noe en­si­dig an­set­tel­ses­po­li­tikk, men jeg kjen­ner for lite til for­hol­de­ne der til å si noe sik­kert, sier Ravn Kars­rud, sokne­prest i Fro­land, som var med i in­te­rims­sty­ret som for­be­red­te stif­tel­sen av Frimodig Kir­ke.

Ver­ken Kars­rud el­ler and­re fra Ag­der og Tele­mark var blant kan­di­da­te­ne til sty­ret som ble valgt på stif­tel­ses­mø­tet.

– Nei, jeg vil hel­ler bru­ke kref­ter på å byg­ge opp et sterkt Frimodig Kir­ke-nett­verk på Sør­lan­det, sier han.

IKKE ET KAMPORGAN

I Fædre­lands­ven­nen man­dag ut­tal­te sokne­pres­ten i Bir­ke­nes, Gun­vor Hof­seth, som selv er imot vig­sel av ho­mo­fi­le, at hun er skep­tisk til per­ma­nen­te grup­per som Åpen folke­kir­ke og Frimodig Kir­ke. «De kan dess­ver­re vir­ke po­la­ri­se­ren­de,» sa hun.

– Der­som Frimodig Kir­ke var tenkt som et kamporgan – opp mot for ek­sem­pel Åpen folke­kir­ke, måt­te de ha sett seg om etter en an­nen le­der enn meg, sier Svein Gra­ne­rud til Fædre­lands­ven­nen rett før han en­stem­mig ble valgt som le­der.

– Som le­der her vil jeg ute­luk­ken­de støt­te og opp­munt­re dem som nå tren­ger slik støt­te for å bli stå­en­de i Den nors­ke kir­ke. Vi skal ikke vir­ke po­la­ri­se­ren­de.

Frimodig Kir­ke plan­leg­ger hel­ler ikke å stil­le egne lis­ter ved kom­men­de kirke­valg, slik Åpen folke­kir­ke – på mot­satt fløy – vil gjø­re.

EIKENS FORVENTNING

Også sokne­pres­ten i Ei­ken og Hæge­bo­stad, Bernt Rune Sandrib, del­tok i stif­tel­ses­mø­tet. Tid­li­ge­re i mars ved­tok me­nig­hets­mø­tet i Ei­ken at ho­mo­fi­le ikke er vel­kom­ne til viel­se der.

– Jeg for­ven­ter ikke at Frimodig Kir­ke som or­ga­ni­sa­sjon skal gå inn i den­ne sa­ken, men jeg hå­per det­te nett­ver­ket kan hjel­pe oss å fin­ne gode res­sur­ser vi kan tren­ge når den sa­ken skal hånd­te­res fram­over.

BE­HOV FOR EN KRI­GER

På vei inn i stif­tel­ses­mø­tet hen­vend­te Kris­ti­an Kahrs seg til Fæ- dre­lands­ven­nen. Han er sen­tral­styre­med­lem i De­mo­kra­te­ne og par­ti­ets første­kan­di­dat i Sør­Trøn­de­lag.

– Jeg er her for­di jeg sta­dig ser hvor vik­tig det nå er å ta av­stand fra kul­tur­marx­is­me i Den nors­ke kir­ke, sier Kahrs.

Han viss­te ikke om parti­po­li­tisk ak­ti­ve egent­lig kun­ne del­ta i mø­tet.

– Vi får se, kan­skje Rolf kas­ter meg ut, men hvis de har be­hov for en kri­ger, så er jeg klar, sier han.

Rolf Kjøde – en av de sen­tra­le ini­tia­tiv­ta­ke­re, som Kris­ti­an Kahrs sik­tet til, kas­tet ver­ken Kahrs el­ler noen and­re ut av mø­tet.

Man­dag del­tok to av med­lem­me­ne i Ag­der og Tele­mark bispe­dømme­råd, Røn­naug Tor­vik fra Byk­le og Geir Iver Bjerke­strand fra Grim­stad i stif­tel­sen av Frimodig Kir­ke. Nett­ver­ket er dan­net som en mot­re­ak­sjon på ved­ta­ket om at ho­mo­fi­le nå kan gif­te seg i Den nors­ke kir­ke. – Det er vi som er ra­di­ka­le, sier de.

Her blir Frimodig Kir­kes for­mål en­stem­mig ved­tatt med «Sør­lands­ben­ken» lengst fram i for­sam­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.