– Jeg er hel­dig som le­ver

Li­vet til man­dals­rek­tor Alf Wil­ly Ves­ter­gren er snudd opp ned etter at han ble al­vor­lig ska­det i en atv-ulyk­ke.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Jeg har all­tid tenkt po­si­tivt om li­vet, men nå må jeg gra­ve dypt for å kla­re det, sa 59-årin­gen i Kris­tian­sand ting­rett man­dag.

Og over­for Fædre­lands­ven­nen slår han fast: – Jeg er vel­dig hel­dig som le­ver.

Han satt sam­men med to and­re på en til­hen­ger bak en atv etter en fest på Sjø­ling­stad i Mandal natt til 7. au­gust i fjor.

I en sving hav­net til­hen­ge­ren på ut­si­den av vei­en og traff et tre. Ves­ter­gren ble slengt ut og fikk om­fat­ten­de ska­der, blant an­net hode­skalle­brudd, ribbeins­brudd og lam­mel­ser i an­sik­tet.

Selv hus­ker han bare et glimt å ha sit­tet på en til­hen­ger.

– Det var først på syke­hu­set at jeg hør­te at jeg had­de sit­tet på en til­hen­ger etter en atv. Det var sjok­ke­ren­de å høre at jeg had­de gått med på noe slikt, sa Ves­ter­gren.

VEI­EN SKA­DET

Sjå­fø­ren (42) som er til­talt i sa­ken for­klar­te at atv-en var i god stand, li­ke­så til­hen­ge­ren han had­de bygd om.

– Jeg ble etter at fes­ten var slutt spurt om jeg kun­ne kjø­re noen ned til ho­ved­vei­en, blant an­net Alf Wil­ly, for­klar­te han.

Til­tal­te sa at grus­vei­en de kjør­te på var ska­det av over­svøm­mel­ser og had­de ei ren­ne.

– Jeg brem­set for å svin­ge unna den­ne ren­na. Like etter hør­te jeg et dunk og et skrik fra de som satt på til­hen­ge­ren, da had­de Alf Wil­ly falt av, for­klar­te 42-årin­gen.

Han be­skrev si­tua­sjo­nen som opp­sto som kao­tisk der de først måt­te fin­ne den ska­de­de, hjel­pe ham og kon­tak­te am­bu­lan­se og po­li­ti.

– Det hele var en tra­gisk ulyk­ke, sa til­tal­te. Han men­te han kjør­te 20-25 kilo­me­ter i ti­men.

FAK­TA Atv-ulyk­ker

● I føl­ge Sta­tens veg­ve­sen har det de sis­te to åre­ne vært re­gist­rert 90 atv-ulyk­ker i tra­fik­ken på lands­ba­sis.

● Fem per­soner er døde og 21 al­vor­lig el­ler me­get al­vor­lig ska­det.

● Atv kan re­gist­re­res som blant an­net trak­tor, ar­beids­tøy, le­ke­tøy, sports­gren, mo­ped og mo­tor­syk­kel.

42-årin­gen hev­det at det ikke var hans kjø­ring som var år­sa­ken til ulyk­ken som han er til­talt for, men den dår­li­ge vei­en.

HAD­DE DRUK­KET øl

Han inn­røm­met å ha druk­ket noen øl i lø­pet av kvel­den, men men­te at han ikke var be­ru­set da han kjør­te.

Ak­tor Ka­ja Michael­sen un­der­stre­ker at han ikke var til­talt for å kjø­re med pro­mil­le, men at po­li­ti­et opp­lev­de ham som ru­set.

– Det er skrem­men­de at de me­ner det, kom­men­ter­te 42-årin­gen om po­li­ti­ets på­stand.

Po­liti­første­be­tjent Knut Ås kom sam­men med en kol­le­ga til ulyk­kes­ste­det. Han for­klar­te at alle på ste­det hev­det at det ikke had­de skjedd noen atv-ulyk­ke, og

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Alf Wil­ly Ves­ter­gren der ulyk­ken skjed­de ved Sjø­ling­stad i au­gust i fjor. Han traff den­ne stei­nen da han ble kas­tet av atv-til­hen­ge­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.