For­nøyd med fle­re ho­ved­vei­er over fjel­let

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Re­gje­rin­gen, KRF og Venst­re er eni­ge om å vel­ge fle­re vei­er som ho­ved­for­bin­del­se mel­lom Øst­lan­det og Vest­lan­det, i til­legg til E134 over Hau­ke­li. Det ska­per gle­de i Se­tes­dal.

– Jeg er for­und­ret over at de vel­ger å spre seg på man­ge vei­er, men for oss i Se­tes­dal er det­te bra. Nå blir E 134 ho­ved­vei­en mel­lom øst og vest – uten en klar ho­ved­kon­kur­rent, sier le­der i Se­tes­dal Re­gion­råd, JonRolf Næss, ord­fø­rer i Byk­le for Ap.

Re­gje­rin­gen kunn­gjor­de i fjor at E 134 er ho­ved­for­bin­del­sen mel­lom øst og vest. En ut­red­ning kon­klu­der­te da med at det bur­de vel­ges én ho­ved­vei til. Nå blir ikke det noe.

I ste­det of­fent­lig­gjor­de re­gje­rin­gen man­dag føl­gen­de enig­het med Venst­re og KRF om ny Na­sjo­nal trans­port­plan:

Riks­vei 7 Har­dan­ger­vid­da skal ut­vik­les som ho­ved­vei­for­bin­del­se for per­son­tra­fikk, med stor vekt på mu­lig­he­te­ne som fin­nes for tu­ris­me.

Riks­vei 52 over Hem­se­dals­fjel­let skal være ho­ved­for­bin­del­se for næ­rings­trans­port. Re­gje­rin­gen vil i Na­sjo­nal trans­port­plan leg­ge opp til strek­nings­vise ut­bed­rin­ger gjen­nom det som vil kal­les « sam­ord­nings­strek­nin­ger » . Her får Sta­tens veg­ve­sen mu­lig­het til selv å dis­po­ne­re mid­ler for å ut­bed­re kri­tis­ke flaske­hal­ser.

– Det­te be­tyr at det ikke blir noen stor ny vei-kon­kur­rent til E 134 mel­lom Øst­lan­det og Vest­lan­det. Den skal byg­ges kraf­tig ut, mens de and­re vei­ene får mind­re ut­byg­gin­ger. Godt for oss, mens jeg reg­ner med at and­re opp­over i de and­re dal­fø­re­ne er mind­re for­nøy­de, sier Næss.

– E 134 er svært vik­tig for vi­de­re ut­vik­ling av reise­liv og næ­rings­liv i Se­tes­dal, leg­ger Næss til.

Han me­ner nå at Se­tes­dal og Ag­der må kjem­pe om å få inn ut­byg­gin­gen av E 134 fort, for­di økt tra­fikk over Hau­ke­li vil tje­ne Se­tes­dal.

ARKIVFOTO: JOHS. BJØRKELI

E 134 over Hau­ke­li er vik­tig for Se­tes­dal. Der­for er le­der i Se­tes­dal re­gion­råd for­nøyd med at vei­ene ikke får én ho­ved­kon­kur­rent over fjel­let fra øst til vest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.