An­meld­te po­li­ti­ker for hets av an­satt på Face­bo­ok

Hæge­bo­stad kom­mu­ne har po­liti­an­meldt en kom­mune­styre­po­li­ti­ker for hets av en el­ler fle­re an­sat­te på Face­bo­ok.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODD­VAR EIDE jan.odd­var.eide@fvn.no -

– For­mann­ska­pet er in­for­mert om at råd­man­nen har an­meldt for­hol­det, be­kref­ter ord­fø­rer Mar­grethe Han­de­land, som også av­vi­ser at sa­ken har vært be­hand­let po­li­tisk.

PRO­FIL På FACE­BO­OK

Po­li­ti­ke­ren har en pro­fil på Face­bo­ok, der det i no­vem­ber og de­sem­ber ble frem­satt på­stan­der mot en navn­gitt, of­fent­lig an­satt per­son, som po­li­ti­ke­ren be­skyl­der for blant an­net kri­mi­nel­le for­hold. Po­li­ti­ke­ren skri­ver også at den an­sat­te «bur­de le­ve­re rus­test».

Ord­fø­re­ren tok selv til orde på Face­bo­ok­pro­fi­len. Der tok hun sterk av­stand fra må­ten po­li­ti­ke­ren opp­tråd­te på i for­hold til rol­len og an­sva­ret som folke­valgt.

Po­li­ti­ke­ren av­vis­te det­te og men­te det skjed­de som pri­vat­per­son.

AVHØR

Lens­mann Svein Tjoms­land i Hæge­bo­stad be­kref­ter at de etter­fors­ker sa­ken, og at det er fore­tatt avhør.

Po­liti­ad­vo­kat Liv Versland Se­land be­kref­ter at det er fore­tatt to avhør. Av en an­satt i kom­mu­nen og av po­li­ti­ke­ren.

– Og det gjel­der da ut­ta­lel­ser som er kom­met på Face­bo­ok, sier hun.

Sa­ken er nå til vur­de­ring for på­ta­le hos po­li­ti­et.

LUKKEDE DØ­RER

Råd­mann Ivan Sage­bak­ken sier til Fædre­lands­ven­nen at an­mel­del­sen ble sendt i ja­nu­ar, sam­ti­dig som for­mann­ska­pet ble in­for­mert. Han vil imid­ler­tid ikke kom­men­te­re an­mel­del­sen og vi- ser til at sa­ken er unn­tatt of­fent­lig­het. På ge­ne­relt grunn­lag sier råd­man­nen at kom­mu­nen vil og skal iva­re­ta sine an­sat­te når de ut­set­tes for util­bør­li­ge an­grep.

Par­ti­et til po­li­ti­ke­ren er ikke kjent med an­mel­del­sen el­ler sa­ken, og har ikke dis­ku­tert sa­ken in­ternt. Hel­ler ikke med po­li­ti­ke­ren. Par­ti­et øns­ker ikke å spe­ku­le­re i hvil­ke kon­se­kven­ser sa­ken kan få for den an­meld­te po­li­ti­ke­ren.

«HEN­LAGT»

Po­li­ti­ke­ren som er an­meldt be­kref­ter over­for Fædre­lands­ven­nen at ved­kom­men­de tirs­dag var in­ne til po­liti­av­hør.

– Jeg har vært i avhør i dag, og kan si til dere som jeg sa til po­li­ti­et: Sa­ken er hen­lagt fra min side, sier po­li­ti­ke­ren.

– Avga du for­kla­ring?

– Ikke noe an­net enn at sa­ken er hen­lagt fra min side. Først må jeg vite hva vi dis­ku­te­rer, sier po­li­ti­ke­ren.

– Vet du ikke hva du er an­meldt for?

– Jeg fikk ikke helt tak på hva det hand­ler om. Jeg vet ikke om jeg er an­meldt som pri­vat­per­son el­ler som folke­valgt. Det er gans­ke ve­sent­lig for sa­ken, sier po­li­ti­ke­ren.

HETS AV OF­FENT­LIG AN­SATT

– Du skal være an­meldt for hets av en el­ler fle­re of­fent­lig an­sat­te per­soner?

– Det er en gam­mel sak. Og her er det noen som har en hevn-agen­da, sier po­li­ti­ke­ren. – Ble du kon­fron­tert i avhør med det som skal være hets?

– Det er ikke hets, jeg har kom­met med fakta­opp­lys­nin­ger, sier po­li­ti­ke­ren.

Over­for Fædre­lands­ven­nen vil ikke po­li­ti­ke­ren si noe mer om sa­ken, med mind­re avi­sen mø­ter po­li­ti­ke­ren sam­men med ord­fø­rer Han­de­land.

– Har sa­ken vært drøf­tet med ditt par­ti?

– Jeg har ikke hørt et ord før jeg fikk te­le­fon fra po­li­ti­et man­dag, sier po­li­ti­ke­ren.

PROFESJONELT

Råd­mann Ivan Sage­bak­ken sier til Fædre­lands­ven­nen at de an­sat­te i kom­mu­nen som er be­rørt av sa­ken har hånd­tert den profesjonelt og godt. Han øns­ker imid­ler­tid ikke å si noe om hvor­dan sa­ken har vært for dem som ble an­gre­pet på Face­bo­ok.

Per­sonen som ble an­gre­pet øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken over­for Fædre­lands­ven­nen, men vi­ser til råd­man­nen. Det gjør også le­de­ren for det be­rør­te virk­som­hets­om­rå­det.

FOTO:

Ord­fø­rer Mar­grethe Han­de­land og råd­mann Ivan Sage­bak­ken be­kref­ter at en po­li­ti­ker i kom­mu­nen er po­liti­an­meldt. Ord­fø­re­ren sier po­li­ti­ke­ren er an­meldt for hets mot en el­ler fle­re of­fent­lig an­sat­te per­soner i kom­mu­nen på Face­bo­ok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.