Da bøn­de­ne inn­tok byen en man­dag mor­gen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

De kom både for å gi og ad­va­re, bøn­de­ne som opp­søk­te by­folk man­dag mor­gen.

Forbi­pas­se­ren­de fikk både ski­ver å tyg­ge på og ord å ten­ke på.

– Vi for­tel­ler blant an­net at alle kan bi­dra til at land­bru­ket er liv laga. Viss­te du at øk­nin­gen av oste­im­por­ten til Nor­ge i fjor til­sva­rer 50 nors­ke melke­bruk?

Det var Tor Erik Le­land fra Byre­mo som både spur­te og svar­te. Se­ne­re på da­gen ble gjen­valgt til le­der av Vest-ag­der bon­de­lag.

Blant bøn­de­ne som tok tid­lig by­tur var også nest­le­de­ren i AustAg­der, Knut Erik Ull­tveit fra Gjer­stad, som på års­mø­tet se­ne­re på da­gen ryk­ket opp som le­der.

Hes­ten Kon­gen fra Søg­ne var å se i Mar­kens, un­der kyn­dig le­del­se av Ai­na Ber­ge, Si­ren Frand­sen og Alv Vinje­rui.

Erik Fløy­stad fra Aren­dal, av­trop­pen­de fyl­kes­le­der i Aust-ag­der, ap­pel­ler­te også til lan­dets øvers­te myn­dig­he­ter:

– Den blå-blå re­gje­rin­gen må ikke bare leg­ge til ret­te for sto­re gårds­bruk. Skal land­bru­ket fort­satt være liva laga på Sør­lan­det, må den ut­vik­lin­gen snus, sa han.

Nor­ges Bon­de­lag i Vest- og Aust-ag­der tel­ler nå hen­holds­vis 100 og 970 med­lem­mer, og fle­re unge blir med.

FOTO: LARS HOLLERUD

Inger Liv Thore­sen, Knut Erik Ull­tveit, An­ne-lill Ro­land og Erik Fløy­stad, hes­ten Kon­gen og enda noen til på by­tur for å dele ut god­sa­ker og mel­de om for­sik­tig op­ti­mis­me i land­bru­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.