Vil plas­se­re flå­te midt i sen­trum

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MAR­GRETHE FIDJE

Red­nings­sel­ska­pet øns­ker å plas­se­re lan­dets enes­te Tarzan-flå­te ved den lil­le by­stran­da i Lil­le­sand, men får ikke ge­hør hos havne­myn­dig­he­te­ne.

I mai kom­mer flå­ten som skal fun­ge­re som en vann­park i mi­nia­tyr til Lil­le­sand, etter at Gjen­si­di­ges­tif­tel­sen i Aust-ag­der har span­dert 580.000 kro­ner på Redn­ins­sel­ska­pet Lil­le­sand til inn­kjøp av flå­ten. Red­nings­sel­ska­pet øns­ker å plas­se­re den ti gan­ger tre me­ter sto­re flå­ten i sjø­en ved S. N. Han­sens park – midt i sen­trum ved by­ens ves­le by­strand.

– Der kan den bli brukt av fle­re men­nes­ker. Vi har al­le­re­de en sand­strand for de mins­te, og får også en flå­te for ung­dom­me­ne, sier Hal­vor Ris­myhr, le­der for Redn­ins­sel­ska­pet re­gion Sør.

Den kom­mu­na­le havne­myn­dig­he­ten i kom­mu­nen vars­ler der­imot at lo­ka­sjo­nen midt i byen nep­pe kan bli en rea­li­tet. I et brev fra råd­man­nen til for­mann­ska­pet po­eng­te­res det at et trangt sjø­om­rå­de, med høy ak­ti­vi­tet sær­lig som­mers­tid, kan gjø­re en slik god­kjen­ning vans­ke­lig. Kom­mu­nen lei­er også ut båt­plas­ser til pri­va­te like ved stran­da.

FOTO: TARZANBOAT.COM

Slik ser flå­ten til nes­ten 600.000 kro­ner ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.