Am­pul­le­ne var fra and­re ver­dens­krig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MAR­GRETHE FIDJE

I ja­nu­ar fant pri­vat­per­soner gass­flas­ker og plas­tam­pul­ler i det po­pu­læ­re tur­om­rå­det Furulun­den i Mandal.

Un­der­sø­kel­ser gjort av For­sva­ret vi­ser at fun­net stam­mer fra and­re ver­dens­krig.

– Grun­net usik­ker­het om hvor­vidt inn­hol­det i flas­ke­ne kun­ne være ska­de­lig el­ler eks­plo­sivt, ble po­li­ti­et kon­tak­tet og in­for­mert om fun­net. Ag­der Po­liti­dis­trikt ret­tet en an­mod­ning om bi­stand til hånd­te­ring av fun­net til For­sva­rets ope­ra­ti­ve ho­ved­kvar­ter (FOH), sier po­liti­sta­sjons­sjef i Mandal, Leif R. Vag­le i en presse­mel­ding.

Det var 4. ja­nu­ar i år at me­tall­de­tek­to­ren til Bjar­ne Uleberg og Ole Pet­ter Fred­rik­sen gjor­de ut­slag i fri­lufts­om­rå­det Furulun­den i Mandal. Fun­net av en li­ten fly­mo­dell av me­tall før­te til at til sam­men seks gass­flas­ker i ba­ke­litt­pak­ning, en tom glass­flas­ke, åtte små plas­tam­pul­ler fylt med væs­ke og pul­ver ble fun­net. I til­legg ble fle­re plast­børs­ter pluk­ket opp.

Ma­jor Es­pen Jar­gren ved For­sva­rets Abc-sko­le un­der­stre­ker at po­li­ti­et skal kon­tak­tes ved funn av slike flas­ker.

Inn­hol­det er helse­ska­de­lig der­som det inn­tas el­ler kom­mer i kon­takt med bar hud.

FOTO: BJAR­NE ULEBERG

Kom­plett sett med lukte­prø­ver av strids­gas­ser fra and­re ver­dens­krig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.