I Fin­land kom­mer ikke die­se­len

Fins­ke Nes­te er en av ver­dens størs­te pro­du­sen­ter av bio­die­sel. Men selv om de er om­rin­get av skog, pro­du­se­rer de fra av­fall fra slak­te­ri­er og mat­vare­in­du­stri­en. Skog er for dyrt og vans­ke­lig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Hver dag kjø­rer 300 tank­bi­ler ut av den fins­ke byen Porvoo. Tank­bi­le­ne le­ve­rer bio­die­sel til ben­sin­sta­sjo­ner i hele Sør-fin­land.

Her i Porvoo har de klart å ska­pe et in­du­stri­even­tyr ved å gjen­bru­ke av­fall som de la­ger bio­driv­stoff fra. Nes­te pro­du­se­rer det syn­te­tis­ke driv­stof­fet HVO, som la­ges av ol­jer og ani­malsk fett fra slak­te­ri­er og fiske­fab­rik­ker.

Det Nor­ge hå­per å lage et in- du­stri­even­tyr av, skogsav­fall, har de der­imot valgt bort.

SKOG ER LAGT På HYL­LA

Nes­te har lagt skogsav­fall som rå­stoff i bio­die­sel­pro­duk­sjo­nen på hyl­la på ube­stemt tid.

Tek­no­logi­di­rek­tør Lars Pe­ter Lind­fors sier at Nes­te har tre uli­ke tek­no­lo­gi­er for pro­duk­sjon av bio­die­sel fra skogsav­fall. Alle fun­ge­rer i pi­lot­ska­la, men in­gen av dem er i dag kost­nads­ef­fek­ti­ve.

– Vi på­står at in­gen and­re hel­ler har dis­se løs­nin­ge­ne i dag. Vi tror at det kom­mer en dag der vi vil tren­ge fle­re ty­per rå­va­rer, men da vil vi være sik­re på at vi har den mest kost­nads­ef­fek­ti­ve løs­nin­gen for det­te, sier han.

Må BRY­TES NED TIL VÆS­KE

Pro­ble­met med å pro­du­se­re driv­stoff fra skogsav­fall er at tre­bi­te­ne må bry­tes ned til væske­form før det kan tas inn i raf­fi­ne­ri­et og bli til driv­stoff, for­kla­rer Lind­fors. Av­fal­let fra ol­jer og fett kom­mer i fer­dig fly­ten­de form, klar til tas rett inn i raf­fi­ne­ri­ene.

– Da blir det et spørs­mål om pris, sier Lind­fors.

– Om ver­den vil øke bio­driv­stoff for å re­du­se­re Co2-ut­slip­pe­ne, må po­li­ti­ker­ne også være vil­li­ge til å be­ta­le en høy­ere pris for pro­duk­ter som kom­mer fra skog i ste­det for fra fett­syre. Å ut­vik­le den­ne tek­no­lo­gi­en er sto­re sa­ker, og det kre­ver tål­mo­dig­het.

IN­GEN AN­LEGG I VER­DEN

Men i Nor­ge har en det tra­velt. I stats­bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne ved­tok po­li­ti­ker­ne at 20 pro­sent av driv­stof­fet i vei­tra­fik­ken skal være bio­driv­stoff al­le­re­de in­nen 2020.

Må­let er også å øke bru­ken av så­kalt avan­sert bio­driv­stoff, pro­du­sert av uli­ke ty­per av­fall. Det skal ut­gjø­re 8 pro­sent i 2020. Man­ge snak­ker der­for varmt om å bru­ke skogsav­fall som grei­ner og røt­ter (så­kalt grot) og tre­top­per, til avan­sert bio­driv­stoff i Nor­ge.

Miljø­stif­tel­sen Zero har ut­talt at de tror mye av det avan­ser­te driv­stof­fet til nors­ke kjøre­tøy­er kan bli la­get av bi­pro­duk­ter el­ler av­fall fra skog­næ­rin­gen i Nor­ge, Sve­ri­ge el­ler Fin­land. Og venstre­le­der Tri­ne Skei Gran­de ut­pek­te den nors­ke skogs­in­du­stri­en som vin­ner­ne i bud­sjet­tet.

Men usik­ker­he­ten er stor. I ver­den fin­nes det in­gen kom­mer­si­el­le an­legg for pro­duk­sjon av bio­die­sel fra skogsav­fall, el­ler så­kalt and­re ge­ne­ra­sjons bio­die­sel.

HYPE OG KRASJ I MAR­KE­DET

Nes­te er blant sel­ska­pe­ne som har prøvd, si­den 1993. Sel­ska­pet bruk­te 41 mil­lio­ner euro på forsk­ning og ut­vik­ling i 2016; 1200 per­soner job­ber med det­te i sel­ska­pet.

Pau­li­na Uro­nen dri­ver et av forsk­nings­sent­re­ne i Porvoo.

Hun vi­ser fram et glass med tre­fli­ser, men det er ikke ak­tu­elt å bru­ke i pro­duk­sjo­nen i dag.

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Fors­ker Pau­li­na Uro­nen vi­ser fram de rå­stof­fe­ne som ikke blir brukt til pro­duk­sjon av bio­die­sel i dag, men som de fors­ker på. Mye er av­fall fra skog.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.