N fra kvist og grei­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: HIL­DE ØVREBEKK LEWIS, SI­MEN GRANVIKEN, SVEIN­UNG BERG BENTZRØD, TRON STRAND, TARJEI LEER-SALVE­SEN

– Det har al­le­re­de vært en hype og et krasj i det­te mar­ke­det. Der­for er det vik­tig å være rea­lis­tis­ke nå. Vi har tes­tet den­ne tek­no­lo­gi­en. Det har også vært noen sto­re pi­lot­pro­sjek­ter i USA. Men det­te er nå satt på vent på grunn av de høye kost­na­de­ne, sier Uro­nen.

HELGESEN FIKK ADVARSEL

Nes­tes ho­ved­kon­tor lig­ger i Es­poo, byen som er opp­kalt etter ospe­trær.

Her har Kai­sa Hie­tala, for­ny­bar­di­rek­tør i Nes­te, ut­sikt over Finske­buk­ta. I fjor høst had­de hun be­søk av kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Helgesen.

Da for­tal­te hun ham, som hun også har for­talt til re­pre­sen­tan­ter fra myn­dig­he­ter i and­re land, at det er rik­tig å trap­pe opp bru­ken av bio­driv­stoff.

Hie­tala ad­var­te også Helgesen mot å tro at det vil være mu­lig å star­te opp pro­duk­sjon av bio­die­sel fra kvis­ter og top­per al­le­re­de i 2020.

– Hvis det ikke er kom­mer­si­elt mu­lig nå, og det ikke er sett på som mu­lig i 2020, set­ter nors­ke myn­dig­he­ter seg selv i den sam­me si­tua­sjo­nen som USA gjor­de for noen år si­den. Der sat­te de seg alt­for høye mål for avan­sert bio­driv­stoff.

HOP­PER OVER

Hie­tala me­ner at nors­ke myn­dig­he­ter prø­ver å hop­pe over et skritt i den na­tur­li­ge ut­vik­lin­gen når de be­gyn­ner å snak­ke om å byg­ge bio­driv­stoff-fab­rik­ker ba­sert på skog.

– Det­te er en læ­rings­kur­ve, der vi må gå skritt for skritt. Si­den tek­no­lo­gi­en for å pro­du­se­re fra skog ikke er kom­mer­si­elt til­gjen­ge­lig i dag, vil det ta fle­re år å tes­te det­te. I til­legg vil det ta mel­lom to og tre år å byg­ge en slik fab­rikk, for­kla­rer hun.

DET VER­STE EN KAN GJØ­RE

Nes­te kan i teori­en kan være med på å le­ve­re nok bio­die­sel slik at må­let om 20 pro­sent i 2020 kan nås, iføl­ge Hie­tala.

– Men det­te er et euro­pe­isk mar­ked, og det er in­gen ga­ran­ti­er for hvor vi vil sel­ge vårt pro­dukt, sier hun.

– Det ver­ste et lands myn­dig­he­ter kan gjø­re er der­for å star­te med å inn­skren­ke bru­ken av tra­di­sjo­nelt bio­driv­stoff og dri­ve det­te ned. Det gjør de hvis de set­ter seg et mål om mer avan­sert bio­driv­stoff i et mar­ked der det ver­ken er pro­duk­sjon el­ler fer­dig tek­no­lo­gi. Slik fun­ge­rer ikke for­ret­nings­virk­som­het.

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

300 tank­bi­ler fyl­ler det syn­te­tis­ke driv­stof­fet HVO på Nes­tes raf­fi­ne­ri i Porvoo i Fin­land, og kjø­rer det ut til ben­sin­sta­sjo­ner over hele SørFin­land. HVO er la­get av av­fall fra ve­ge­ta­bils­ke ol­jer og dyre­fett fra slak­te­ri­er, og har sam­me kje­mis­ke for­mel som die­sel fra rå­olje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.