FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ved­ta­ket om bio­driv­stoff 3. de­sem­ber ble enig­he­ten

● mel­lom re­gje­rings­par­ti­ene og støtte­par­tri­ene Venst­re og KRF om stats­bud­sjet­tet for 2017 pre­sen­tert for of­fent­lig­he­ten. Sen­tralt i klima­sat­sin­gen står et om­set­nings­krav for bio­driv­stoff.

● at 20 pro­sent av alt driv­stoff som bru­kes til vei­gå­en­de trans­port skal være bio­driv­stoff i 2020. I dag er kra­vet 7 pro­sent. Det skal være en grad­vis øk­ning.

● skal være bio­driv­stoff pro­du­sert av ve­ge­ta­bils­ke ol­jer fra plan­ter som raps, pal­mer og soya.

● pro­du­sert av av­fall og res­ter fra tre­in­du­stri­en tel­ler dob­belt i klima­regn­ska­pet. Det skal der­for være mi­ni­mum fire pro­sent avan­sert driv­stoff. Det­te tel­ler da som åtte pro­sent, og sum­men blir 20 pro­sent.

● Om­set­nings­kra­vet in­ne­bæ­rer at 20 pro­sent av driv­stof­fet i trans­port­sek­to­ren skal kom­me fra bio­e­ta­nol og bio­die­sel. Bio­gass inn­går ikke i om­set­nings­kra­vet, iføl­ge Miljø­di­rek­to­ra­tets ut­kast til kon­se­kvens­ut­red­ning.

● bran­sjen selv å be­stem­me hvor­dan om­set­nings­kra­vet på 20 pro­sent skal opp­fyl­les. Det vil bety at de­ler av trans­port­næ­rin­gen vil kjø­re på 100 pro­sent bio­driv­stoff. For pri­vat­bi­ler blan­des det inn bio­die­sel i or­di­nær die­sel og eta­nol i ben­sin.

● sel­ger rundt 4,2 mil­li­ar­der li­ter driv­stoff i året. Av det­te ut­gjør die­sel tre mil­li­ar­der li­ter og ben­sin 1,2 mil­li­ar­der li­ter.

Nes­te

● Nes­te er en av ver­dens størs­te pro­du­sen­ter av bio­driv­stoff.

● I 1993 be­stem­te Nes­te seg for å pro­du­se­re bio­die­sel i til­legg til van­lig driv­stoff.

● I 1996 fikk de pa­tent på tek­no­lo­gi­en NEXBTL.

● I 2007 star­tet den førs­te bio­driv­stoff-fab­rik­ken i Porvoo. Den and­re fab­rik­ken på raf­fi­ne­ri­et star­tet pro­duk­sjo­nen i 2009.

● I 2010 be­gyn­te pro­duk­sjo­nen på en enda stør­re fab­rikk i Rot­ter­dam og i 2011 på en fab­rikk i Sin­ga­po­re.

● I 2016 had­de de drifts­inn­tek­ter før skatt (EBIT) på rundt 500 mil­lio­ner euro fra bio­driv­stoff.

● Sel­ska­pet het tid­li­ge­re Nes­te Oil, men for to år si­den fjer­net de «Oil» fra nav­net for­di de øns­ker å bli opp­fat­tet som et sel­skap som flyt­ter seg i for­ny­bar ret­ning.

Finsk bio­driv­stoff­sat­sing

● Fins­ke myn­dig­he­ter ved­tok i 2008 en stra­te­gi for inn­fa­sing av bio­driv­stoff.

● Året etter sat­te myn­dig­he­te­ne et mål om at i 2020 skal bio­driv­stoff ut­gjø­re 20 pro­sent av driv­stof­fet i trans­port­sek­to­ren.

● Den­ne planen er skritt­vis. Det vil si at i pe­rio­den mel­lom 2011 og 2014, skul­le 6 pro­sent være bio­driv­stoff, og så skul­le an­de­len øke til 8 pro­sent i 2015 og vi­de­re til 20 pro­sent i 2020.

● I 2014 var den fak­tis­ke an­de­len bio­driv­stoff i trans­port­sek­to­ren i lan­det på 12,6 pro­sent.

● Myn­dig­he­te­ne god­kjen­te en klimaog energistra­te­gi i no­vem­ber 2016. Der er må­let at bio­driv­stoff skal ut­gjø­re 40 pro­sent av all driv­stoff in­nen 2030.

Stor­tin­get har ved­tatt nå

Mak­si­malt 12 pro­sent

Avan­sert bio­driv­stoff

Ikke bio­gass.

Det er opp til

Lan­dets ben­sin­sta­sjo­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.