– Bi­drar til at mar­ke­det fun­ge­rer

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● – Det er plass til ak­tø­rer som Wanne­bo In­ter­na­tio­nal. De fin­ner sine ni­sjer og kun­der, og bi­drar til at mar­ke­det fun­ge­rer, sier Rei­dar Fred­rik­sen. Han er bran­sje-su­per­ve­te­ran og ho­ved­man­nen bak tra­di­sjons­rike Rein­hart- sen AS, som folk flest for­bin­der med Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand.

– Det har vært tra­de­re i mar­ke­det i alle år. De inn­går gjer­ne av­ta­ler med én el­ler fle­re lakse­opp­dret­te­re og tje­ner fra én til tre kro­ner per kilo. Wanne­bo har vært flin­ke med det de gjør, ikke minst Cle­ar­wa­ter-pro­duk­te­ne fra Ca­na­da. De har for­res­ten en­ga­sjert seg litt i ma­krell også av og til, be­mer­ker Rei­dar Fred­rik­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.