Kvar­tal 5 – grunn­stei­nen er lagt!

Faedrelandsvennen - - MENING - STÅLE SELMER OL­SEN styre­le­der In­te­rim­sty­ret i Fore­nin­gen Pose­byen BEN­TE PAULINE BUVERUD In­te­rim­sty­ret i Fore­nin­gen Pose­byen MARITA SKOGLUND In­te­rim­sty­ret i Fore­nin­gen Pose­byen ØYSTEIN BRAASTAD LARSEN In­te­rim­sty­ret i Fore­nin­gen Pose­byen JAR­LE THORK

Ons­dag 1. mars gjor­de By­sty­ret i Kris­tian­sand et svært spen­nen­de og mo­dig ved­tak. Grunn­la­get ble lagt for å be­va­re og ut­vik­le en bit av Pose­byen til all­mennyt­ti­ge for­mål.

Hele det øst­li­ge hjør­net av Kvar­tal 5 med fem bygg og stor bak­gård kan nå ut­vik­les til et kul­tu­relt og so­si­alt møte­sted for by­ens be­folk­ning og tu­ris­ter de kom­men­de åre­ne. Ild­sje­le­ne, med Fore­nin­gen Pose­byen og nett­verks­byg­ger Ben­te Pauline Buverud i spis­sen, har ar­bei­det utret­te­lig for den­ne vi­sjo­nen om en le­ven­de og til­gjen­ge­lig gam­le­by i 7 år. 1. mars lyk­tes pro­sjek­tet med å få den al­ler vik­tigs­te platt­for­men på plass.

By­sty­ret har gitt sin til­slut­ning til hvor­dan pro­sjek­tet skal or­ga­ni­se­res og ut­vik­les de kom­men­de åre­ne. I våre øyne er der­med den vik­tigs­te grunn­stei­nen lagt i pro­sjek­tet. Pre­mis­se­ne er fast­lagt – fore­nin­gen kan nå mo­bi­li­se­re alle kref­ter, få hånd om ei­en­dom­me­ne og star­te ar­bei­det. Hur­ra! Vi sen­der en stor takk til de folke­valg­te!

Nå hå­per vi i fore­nin­gen at alle po­si­ti­ve kref­ter som har vært i kon­takt med pro­sjek­tet de sis­te åre­ne, ser at det er nå det vir­ke­lig gjel­der! Fore­nin­gen er sik­ret de ret­tig­he­ter som måt­te på plass for at vi kan ut­vik­le et of­fent­lig til­gjen­ge­lig om­rå­de i Pose­byen. Med ut­gangs­punkt i den ver­ne­de byg­nings­mas­sen skal vi gjen­ska­pe en atmo­sfæ­re med rot i det his­to­ris­ke, men med funk­sjo­na­li­tet og kva­li­te­ter som sik­rer at kvar­ta­let kan bli en at­trak­sjon i Kris- tian­sand de kom­men­de åre­ne. Vi skal ska­pe det enes­te kvar­ta­let i Pose­byen med åpne port­rom som in­vi­te­rer be­sø­ken­de inn. Ennå vet vi ikke hvem som blir leie­ta­ke­re og dri­ve­re av for­skjel­li­ge virk­som­he­ter i kvar­ta­let. Det skal ut­vik­les et kon­sept, rei­ses mye ka­pi­tal, res­tau­re­res og ar­bei­des mye dug­nad – før vi kan åpne dø­re­ne for pub­li­kum, men vi har stor tro på det­te og gle­der oss til ar­bei­det.

By­sty­ret har gitt fore­nin­gen noen fris­ter. Pro­ses­sen vi­de­re kan kort skis­se­res som føl­ger:

• Fore­nin­gen star­ter nå en vervekampanje der vi sø­ker både nye ho­ved­med­lem­mer og støtte­med­lem­mer blant pri­vat­per­soner, be­drif­ter og and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner. Alle ak­tø­rer som øns­ker pro­sjek­tet rea­li­sert, er vel­kom­ne som med­lem­mer i fore­nin­gen.

• Når til­strek­ke­lig med­lems­kon­tin­gent er inn­be­talt, blir fore­nin­gen i stand til å etab­le­re et eget 100% eid ak­sje­sel­skap som blir kom­mu­nens for­mel­le leie­ta­ker av byg­nings­mas­sen. Lei­en er fast­satt til kr 1 per år. Kom­mu­nen har med ved­ta­ket sik­ret at ide­el­le kref­ter over­tar dis­po­si­sjons­ret­ten på byg­ge­ne. Sam­ti­dig skal dis­se ide­el­le kref­te­ne (Fore­nin­gen Pose­byen) or­ga­ni­se­re drif­ten profesjonelt (AS) og med for­ret­nings­mes­si­ge prin­sip­per sik­re inn­tek­ter til å ut­vik­le vi­sjo­nen. Ved hjelp av dug­nads­inn­sats og kom­mer­si­ell tenk­ning skal vi sik­re at all verdi­skap­ning kom­mer vi­sjo­nen om ut­vik­ling av kvar­ta­let til gode. Lei­e­av­ta­len med kom­mu­nen må være på plass og byg­nings­mas­sen over­tatt in­nen 1. sep­tem­ber 2017.

• Fra den da­gen lei­e­av­ta­len med kom­mu­nen er sig­nert har fore­nin­gen 3 år på seg til å be­vi­se at vi kan be­va­re byg­nings­mas­sen og få til en god ut­vik­ling i kvar­ta­let. Lyk­kes vi de 3 førs­te åre­ne, lig­ger vei­en åpen for yt­ter­li­ge­re 27 års leie av byg­nings­mas­sen. Om fore­nin­gen en gang i frem­ti­den skul­le mis­lyk­kes og må gi opp pro­sjek­tet – så fal­ler alt til­ba­ke til kom­mu­nen. In­gen ver­di­er som ska­pes i pro­sjek­tet kan noen­sin­ne kom­me på pri­va­te hen­der.

Vi skal i frem­ti­den ut­vik­le nav­net Quar­ta­let som merke­v­are­navn på pro­sjek­tet. Om tre år hå­per vi den jev­ne kris­tian­san­der vil være kjent med Quar­ta­let som det ste­det man na­tur­lig leg­ger vei­en inn­om for å få seg en smak av gam­le­byen, en god kaf­fe, en mat­bit el­ler en kul­tu­rell opp­le­vel­se. Vi skal ut på en spen­nen­de rei­se. Vi skal ha det gøy! Igjen takk til po­li­ti­ker­ne som gjor­de det­te mu­lig.

www.quar­ta­let.no og www. pose­byen.com

❞ Vi skal ska­pe det enes­te kvar­ta­let i Pose­byen med åpne port­rom som in­vi­te­rer be­sø­ken­de inn.

ARKIVFOTO

Be­bo­ere jub­ler over ved­ta­ket om Kvar­tal 5 i Pose­byen i Kris­tian­sand. På bil­det: Ben­te Pauline Buverud som len­ge har kjem­pet for om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.