In­te­gre­rin­gen må star­te fra dag én

Faedrelandsvennen - - MENING - Le­der Norsk Folke­hjelp Kris­tian­sand

Da an­koms­te­ne av asyl­sø­ke­re økte i 2015 ut­løs­te det sto­re de­bat­ter om vel­ferds­sta­tens bære­kraft og hvor­dan vi ras­ke­re kan in­klu­de­re flykt­nin­ger i ar­beids­li­vet.

●● Fors­ke­re og po­li­ti­ke­re har pekt på at vei­en til in­te­gre­ring går gjen­nom å sat­se på kva­li­fi­se­ring og økt kom­pe­tan­se. Det­te er vi i Norsk Folke­hjelp (even­tu­elt lo­kal­lags­navn) eni­ge i. Men hva hjel­per det med all ver­dens kva­li­fi­se­ring hvis ar­beids­gi­ve­re er mer skep­tis­ke til å an­set­te Ali enn Ola?

Den 21. mars er det FNS dag mot ra­sis­me og dis­kri­mi­ne­ring – en dag for å min­ne oss om at ikke alle blir be­hand­let like­ver­dig, og at det er opp til både deg og meg å ta kam­pen mot for­dom­mer, hver enes­te dag. Det­te gjel­der både om du er ar­beids­gi­ver, kol­le­ga el­ler nabo med en som har kom­met som flykt­ning til Nor­ge.

Den 1. fe­bru­ar i år le­ver­te Broch­mann-ii-ut­val­get på opp­drag fra re­gje­rin­gen sine for­slag til hvor­dan inn­vand­re­re og flykt­nin­ger ras­ke­re kan kom­me seg i jobb og bli in­te­grer­te i det nors­ke sam­fun­net.

Un­der­sø­kel­se­ne som ut­val­get har gjen­nom­gått, vi­ser en­ty­dig at dis­kri­mi­ne­ring skjer i Nor­ge, både på bo­lig­mar­ke­det og på ar­beids­mar­ke­det.

Har du et uten­lands klin­gen­de navn er sjan­sen for po­si­tiv re­spons når man sø­ker jobb el­ler vil leie bo­lig re­du­sert. Også på ar­beids­plas­sen er det man­ge som opp­le­ver dis­kri­mi­ne­ring, opp­til 24 pro­sent iføl­ge In­te­gre­ring­sog mang­folds­di­rek­to­rat. Inn­vand­re­re har også i snitt la­ve­re lønn og er i stør­re grad over­kva­li­fi­sert for sine ar­beids­opp­ga­ver enn det et­nis­ke nord­menn er.

For å lyk­kes med in­te­gre­ring, er det helt sen­tralt at flykt­nin­ge­rog asyl­sø­ke­re får kom­met tid­lig i gang med li­vet sitt i Nor­ge. Flykt­nin­ger øns­ker å bi­dra, lære norsk, gå i barne­hage og på sko­le, job­be og be­ta­le skatt. Men blir de sit­ten­de i åre­vis i mot­tak og ven­te, fal­ler mo­ti­va­sjo­nen og trau­me­ne fra krig og flukt tar sta­dig mer plass. Pas­si­vi­tet og iso­la­sjon gjør også at man ikke får byg­get nett­verk med per­soner som kan hjel­pe deg inn i ar­beids­li­vet.

Hen­nig Ol­sen Is i Kris­tian­sand er et godt ek­sem­pel på hvor­dan en kan lyk­kes. Her er rundt 35 an­sat­te fra 20 for­skjel­li­ge na-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.