Trom­be­fis­ke på Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - MENING - AUD LØLAND

Hvert mi­nutt tel­ler.

●● Tu­sen takk til An­wei Jen­sen, le­der for Norsk fore­ning for slag­ram­me­de for at du set­ter søke­ly­set på et så vik­tig tema. Jeg hus­ker jeg les­te om det­te for gans­ke len­ge si­den og ble rys­tet.

Kan vi som bor her i Ag­der vir- ke­l­ig fin­ne oss i at «om hvert mi­nutt tel­ler» så skal vi fraktes til Oslo i all slags vær, og un­der alle for­hold? Hvis det er slik at Sør­lan­det syke­hus har både ut­styr, mann­skap og kunn­skap til å ut­fø­re det­te, hvor­for har de da ikke lov? Da må vi spør­re oss selv, hvor sit­ter prop­pen?

Er det po­li­ti­ke­re som har be­stemt det­te? Er det syke­hus­le­del­sen? Er det Helse Sør -Øst? Har det­te et øko­no­misk mo­tiv? Det­te øns­ker jeg og sik­kert man­ge med meg svar på.

Vi som bor her i Ag­der, må være sik­ret en for­svar­lig helse­hjelp på lik lin­je med alle and­re når mi­nut­te­ne tel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.