 Fen­ni­kel­frø

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Fi­ber ba­lan­se­rer stoff­skif­tet og hjel­per for­døy­el­sen – og fen­ni­kel­frø er propp­ful­le av fi­ber. I noen kul­tu­rer er det tra­di­sjon for å spi­se fen­ni­kel­frø etter hvert mål­tid. Det­te mot­vir­ker luft i ma­gen og opp­blåst­het.

Opp­blåst­het og opp­støt etter et mål­tid er tegn på at for­døy­el­sen ikke fun­ge­rer som den skal. Når for­døy­el­sen ar­bei­der lang­somt, ho­per av­falls­stof­fer seg opp i tar­men. Av­falls­stof­fe­ne be­gyn­ner å gjæ­re, og en slik gjæ­rings­pro­sess for­år­sa­ker uli­ke luft­dan­nel­ser som­blå­ser opp ma­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.