Arne Stak­ke­land er 75 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Dr.philos. Arne Stak­ke­land, Kvin­log vest, 4480 Kvi­nes­dal, fyl­ler 75 år 21. mars.

Arne Stak­ke­land kom­mer fra Stak­ke­land i Kvi­nes­dal og er ut­dan­net læ­rer og mu­sikk­pe­da­gog, med mas­ter­grad i mu­sikk fra UIO, samt dok­tor­grad i mu­sikk­his­to­rie fra UIA. Han har prak­ti­sert som læ­rer, kul­tur­sjef, rek­tor, do­sent, or­ga­nist, san­ger og sang­pe­da­gog.

Han har vært sko­le-og kul­tur­sjef i Hæge­bo­stad, un­der­vis­nings­le­der ved Ag­der Mu­sikkon­ser­va­to­ri­um, fors­ker i mu­sikk­his­to­rie med di­ver­se sti­pen­di­er, samt rek­tor og grunn­leg­ger av fle­re mu­sikk­sko­ler på Sør­lan­det. Han har også vært opera­san­ger med di­ver­se ho­ved­rol­ler i sam­ar­beid med Den Nors­ke Ope­ra.

Han har fors­ket og skre­vet ar- tik­ler og bø­ker om en rek­ke mu­sikk­his­to­ris­ke te­ma­er og del­tatt i fle­re ra­dio og tv-pro­gram­mer. Stak­ke­land har un­der­vist i sang i over 30 år på ny­be­gyn­ner- til høy­skole­nivå, og fle­re av hans ele­ver har blitt pro­fe­sjo­nel­le san­ge­re. Han har holdt kon­ser­ter i inn – og ut­land og vært di­ri­gent for fle­re kor på profesjonelt nivå. Han har også gjeste­fore­lest som pro­fes­sor ved Uni­ver­si­te­tet i Müns­ter, med­lem av De­ut­sche Ge­sell­schaft für West­fä­lische Kul­tur si­den 2003, med­lem av Ag­der Vi­ten­skaps­aka­demi­si­den 2012, og er til­delt Kon­gens for­tjenst­me­dal­je.

For ti­den skri­ver han en bok, han er en­ga­sjert som fors­ker til­knyt­tet Insti­tutt for klas­sisk mu­sikk og mu­sikk­pe­da­go­gikk ved UIA og del­tar på forsk­nings grup­pen« Kunst og mu­si­kalsk­kom­mu­ni­ka­sjon ». Han har kone, men in­gen barn. Da­gen fei­res med fa­mi­lie og ven­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.