Hit kan du rei­se og være helt ale­ne – hvis du vil

Dis­se ti ste­de­ne har lavest be­folk­nings­tett­het i ver­den. Ett land er så enormt at det har null per­soner pr. kvad­rat­kilo­me­ter.

Faedrelandsvennen - - TEMA - TEKST: CA­MIL­LA FLAATTEN ca­mil­la.flaatten@schib­sted.no

Ver­dens størs­te øy er også den med minst be­folk­nings­tett­het. Grøn­land har 0,03 pro­sent per­soner pr. kvad­rat­kilo­me­ter, vi­ser FNS be­folk­nings­over­sikt.

Det bor rundt 57.000 på Grøn­land, og øya må­ler 2,166,086 kvad­rat­kilo­me­ter.

– Det er ikke så rart at folk har mye plass. Det er knapt nok en bil­vei uten­for ho­ved- sta­den Nuuk. In­gen av by­ene el­lers er bun­det sam­men av vei­nett. Her er det båt, fly og he­li­kop­ter som gle­der, og en og an­nen snø­scoo­ter. Folk har så enormt mye plass, men i rea­li­te­ten blir den ikke brukt, si­den det mes­te er is­dekt og re­la­tivt ufrem­kom­me­lig i det is­kal­de kli­ma­et, sier reise­eks­pert Gun­nar Gar­fors.

Han er den yngs­te nord­man­nen som har be­søkt alle ver­dens land, 198 i tal­let.

Nå gle­der han seg over at Grøn­land job­ber for selv­sten­dig­het og kan få sta­tus som det 199. lan­det i ver­den. I dag er øya kon­sti­tu­ert mo­nar­ki un­der Dan­mark.

– EN AFRIKANSK SUK­SESS

Ett av hans fa­vo­ritt­land på lis­ten er Bots- wa­na.

– Bots­wa­na er en afrikansk suk­sess, men har gått un­der ra­da­ren for man­ge her hjem­me. Det er eks­tremt un­der­vur­dert for sa­fa­ri­er i Okav­an­go-del­ta­et, med et fan­tas­tisk dyre­liv. Og det er vel­dig en­kelt å be­sø­ke for nord­menn, lan­det har god in­fra­struk­tur og det lar seg en­kelt kom­bi­ne­rer med rei­ser til Sør-afri­ka, Na­mi­bia og Zim­bab­we. Vic­to­ria Falls lig­ger like ved, på gren­sen mel­lom Zam­bia og Zim­bab­we, sier Gar­fors.

Nabo­lan­det Na­mi­bia har enda fær­re folk pr. kvad­rat­kilo­me­ter enn Bots­wa­na. Du kan kjø­re i dage­vis uten å se folk – men opp­le­ve eks­trem na­tur med alt fra fro­di­ge na­sjo­nal­par­ker til en­de­lø­se ør­ke­ner og

dal­fø­rer.

Gar­fors er også vel­dig be­geist­ret for Na­mi­bia og Mon­go­lia.

– De bur­de være med på en­hver reise­lis­te. Mon­go­lia er som to land, ho­ved­sta­den Ulan Ba­tor er mo­der­ne som få og vokser kraf­tig, mens res­ten av lan­det nær­mest er øde­mark med noen no­ma­der og eks­tremt spredt bo­set­ting, sier Gar­fors.

MEST SAND I SA­HA­RA

I Vest-sa­ha­ra bor det drøye 600.000, og be­folk­nings­tett­he­ten lig­ger på 2,27 pro­sent. Om­rå­det er om­stridt.

– Vest-sa­ha­ra er enormt, men be­står av nes­ten bare sand. Si­den lan­det er mus­limsk, så er det «tørt» på and­re vis også. Så det ser­ve­res ikke vin el­ler øl til det ny­de­li­ge ka­mel­kjøt­tet. Men de ufat­te­li­ge meng­de­ne med sand er fak­tisk særs godt eg­net til fo­to­gra­fe­ring. Alle ny­an­se­ne er un­der­vur­dert. Og en og an­nen fla­min­go og ka­mel ska­der hel­ler ikke, sier Gar­fors.

FOTO: GUN­NAR GAR­FORS

Det er kaldt og is­dekt på Grøn­land, men det er også det ste­det i ver­den med minst be­folk­nings­tett­het.

FOTO: GUN­NAR GAR­FORS

Gun­nar Gar­fors har be­søkt alle ver­dens land. Nå ven­ter han på at Grøn­land, som han be­søk­te i fjor, kan bli det 199. lan­det.

FOTO: CA­MIL­LA FLAATTEN

Na­mi­bia er et av lan­de­ne hvor du kan rei­se i dage­vis uten å se an­net enn sand­dy­ner og dyre­liv.

FOTO: CA­MIL­LA FLAATTEN

Okav­an­go-del­ta­et er et sa­farimek­ka. En rei­ser inn i del­ta­et med tre­ka­no­er kalt me­ko­ro­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.