Tre kan­di­da­ter kjem­per å bli sports­lig le­der

Starts sports­li­ge le­der er tro­lig på plass in­nen få uker.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

– Vi be­gyn­ner å nær­me oss. Vi har noen kan­di­da­ter nå som står igjen. Må­let er å lan­de en av dem en­ten i mars, el­ler i be­gyn­nel­sen av april. Det vik­tigs­te er å gjø­re ting rik­tig, sier styre­le­der Geir Tønnesland i Start til Fædre­lands­ven­nen.

– Hvor man­ge kan­di­da­ter står dere igjen med?

– Jeg vil si vi har tre kan­di­da­ter i den sis­te fa­sen, sva­rer han.

HÅ­LAND AK­TU­ELL

At­le Roar Hå­land er blitt nevnt som en ak­tu­ell mann for stil­lin­gen, der­iblant av tid­li­ge­re Start­spil­ler og Tv2-eks­pert Je­sper Mat­hi­sen.

Etter det Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til er den tid­li­ge­re midt­stop­pe­ren høy­ak­tu­ell til stil­lin­gen. Hå­land skal ha vært i sam­ta­ler med klub­ben.

– Det blir spe­ku­la­sjon, for så vidt, men han er en god kan­di­dat, det er det in­gen tvil om. Jeg tror ab­so­lutt han har mye med seg. Vi får bare se hvor­dan det blir, sier styre­le­der Tønnesland.

Hå­land selv øns­ker ikke å kom­men­te­re sitt kan­di­da­tur over­for Fædre­lands­ven­nen.

– Har in­gen kommentar til den ak­tu­el­le pro­ses­sen. Hvem som er ak­tu­el­le kan­di­da­ter må du ta med Start, skri­ver Hå­land i en tekst­mel­ding.

SANN­SYN­LIG­VIS IKKE OL­SEN

In­ge André Ol­sen har tid­li­ge­re ut­talt til Fædre­lands­ven­nen at han ikke har søkt på job­ben som sports­lig le­der i Start.

– Jeg har gått på sko­le med Even (Brands­dal, Start-di­rek­tør), og har hatt man­ge sam­ta­ler med han om både Stabæk og Start. Vi le­ver i sam­me ver­den, og fot­bal­len er spe­si­ell, sier Ol­sen.

– Men kan du av­kref­te deg selv som kan­di­dat til job­ben?

– I fot­bal­len er det vel­dig vans­ke­lig å av­kref­te el­ler be­kref­te noe som helst, sier Stabæks

❞ Vi be­gyn­ner å nær­me oss. Vi har noen kan­di­da­ter nå som står igjen. Må­let er å lan­de en av dem en­ten i mars, el­ler i be­gyn­nel­sen av april.

GEIR TØNNESLAND, styre­le­der i Start

sports­li­ge le­der.

– Har du vært i kon­kre­te sam­ta­ler med Start om job­ben?

– Nei, det har jeg ikke, sier Ol­sen, som leg­ger til at han er an­satt i Stabæk, og ikke øns­ker å bi­dra til spe­ku­la­sjo­ner rundt hvem Start skal an­set­te.

FÅR HJELP

Bård Borgersen job­ber i dag som sjef for ut­vik­lings­av­de­lin­gen i Start. Han sva­rer føl­gen­de på om han er en ak­tu­ell mann som ny sports­lig le­der:

– Jeg har fullt opp med ut­vik­lings­av­de­lin­gen, og har el­lers in­gen kommentar til pro­ses­sen.

– Men er det en jobb du kun­ne tenkt deg?

– Jeg har in­gen kommentar til det, jeg øns­ker ikke å bi­dra til spe-

ku­la­sjo­ner, sier Borgersen.

Det er styre­le­der Geir Tønnesland, og styre­med­lem­me­ne Fred­rik Strøm­stad og Sjur Efte­vaag som skal an­set­te Starts sports­li­ge le­der. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal har vært med i for­ar­bei­det av pro­ses­sen, blant an­net med tan­ke på ut­vel­gel­se av kan­di­da­ter.

– NY DAG­LIG LE­DER KAN TA TID

Start gikk ut med søk­na­den til stil­lin­gen som sports­lig le­der tid­lig i fe­bru­ar. Søk­nads­fris­ten ble satt til 1. mars.

Si­den den gang har Brands­dal sagt opp sin stil­ling som di­rek­tør i Start. Li­ke­vel har klub­ben be­stemt seg for å gå for å få på plass en sports­lig le­der, før de skal fin­ne Brands­dals er­stat­ter.

– Vi er kom­met gans­ke langt i ar­bei­det med å fin­ne sports­lig le­der, og øns­ker ikke for­sin­ke det­te ar­bei­det i på­ven­te av en ny dag­lig le­der. An­set­tel­se av dag­lig le­der kan ta litt tid. Klub­ben har en over­ord­net plan og en stra­te­gi, og de vi an­set­ter skal om­bord i den­ne planen, sier styre­le­de­ren.

– Det kan li­ke­vel nev­nes at an­set­tel­se av dag­lig le­der kan på­vir­kes noe med tan­ke på fer­dig­he­ter målt mot en­de­lig valg av sports­lig le­der, sier Tønnesland.

ARKIVFOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Geir Tønnesland er den som til slutt skal an­set­te ny sports­lig le­der i Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.