Jerv-tre­ne­ren om spil­ler­jak­ten: – Vi skal ikke bom­me

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

31. mars sten­ger over­gangs­vin­du­et for nors­ke klub­ber. Jerv-tre­ner Arne Sand­stø hen­ter ikke inn nye spil­le­re uten vi­de­re.

– Det er mu­lig det kan bli noe. Vi har søkt litt rundt, men vi stres­ser ikke. Vi skal ikke bom­me på noe, da står vi hel­ler over. Vi skal være hund­re pro­sent sik­re, sier Sand­stø til Fædre­lands­ven­nen.

Over­gangs­vin­du­et sten­ger 31. mars. Hvis Jerv skal ha inn en ny spil­ler, blir det tro­lig av den of­fen­si­ve ty­pen.

– Vi har sett etter of­fen­si­ve spil­le­re. Med To­bias Col­let og Jan Jens­sen ute sam­ti­dig har vi fått et lite di­lem­ma ved å ha få al­ter­na­ti­ver på midt­en, men nå er de på vei til­ba­ke, så det er frem­me vi le­ter, for­tel­ler Sand­stø, som had­de stor suk­sess i Grim­stad i sin førs­te se­song.

Både un­der Stei­nar Pe­der­sens tid i Jerv, 2014–2015, og un­der Sand­stø har spil­ler­ne som har kom­met stort sett slått til.

– År­sa­ken er at vi er vel­dig kla­re og ty­de­li­ge i iden­ti­te­ten vår med tan­ke på hvor­dan vi skal spil­le. Hver rol­le er ty­de­lig be­skre­vet, og det gjør det også enk­le­re å se etter nye spil­le­re, sier ber­gen­se­ren.

Mot Start spil­te prøve­spil­le­ren Martim Gal­vao fra Por­tu­gal for Jerv, uten nok til å få til­bud fra aust­eg­de­ne.

– Nei, det var en gutt med vel­dig mye fer­dig­he­ter, men han mang­let kraft, tem­po og gjen­nom­brudds­his­sig­he­ten, slår Sand­stø fast.

Unge To­bias Col­lett mis­tet høst­se­son­gen i fjor grun­net en lys­ke som ikke spil­te på lag. Nå lo­ver ting bed­re.

– Vi har fått To­bias til­ba­ke som lig­ger mye len­ger frem­me enn vi had­de trodd. Sånn som han har sett ut kan han bru­kes al­le­re­de nå, men han hol­der nok ikke 90 mi­nut­ter ennå, for­tel­ler Sand­stø.

Til fre­dag ven­ter Aren­dal for Jerv i den sis­te opp­kjø­rings­kam­pen, hvor Jerv skal stil­le mer spis­set enn de gjor­de fre­dag. Den tid­li­ge­re Start-tre­ne­ren lar seg ikke stres­se av ta­pet for gam­le­klub­ben.

– Ikke i det hele tatt. Det al­ler vik­tigs­te for oss er at de 11– 14 bes­te hos oss har fått spil­le mye hele vin­te­ren, og fått se hvor­dan la­get og spil­ler­ne in­di­vi­du­elt kan bli bed­re. Jeg er vel­dig for­nøyd med opp­kjø­rin­gen, sier Arne Sand­stø.

Grim­stad-gut­ta skal møte Florø borte i se­rie­åp­nin­gen 2. april.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Jerv-tre­ner Arne Sand­stø un­der tre­nings­kam­pen mot Start fre­dag. Kris­tian­san­der­ne vant 3–1 på Sør Arena.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.