La­ger­bäck må kla­re seg uten Hen­rik­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Lars La­ger­bäck må kla­re seg uten Mar­kus Hen­rik­sen til Em-kva­li­fi­se­rings­kam­pen mot Nord-ir­land kom­men­de søn­dag.

Det for­tale han un­der presse­kon­fe­ran­sen på Pesta­na Ho­tel i Chelsea i Lon­don man­dag etter­mid­dag.

Dit an­kom for øv­rig Lars La­ger­bäck et kvar­ter før ti­den og star­tet med å hånd­hil­se på alle de frem­møt­te nors­ke jour­na­lis­te­ne og fo­to­gra­fe­ne.

– Det var «lug­na­re» på Is­land. Jeg så ald­ri fem mik­ro­fo­ner der, sa La­ger­bäck med hen­blikk på de fem som var satt opp på bor­det foran ham.

Når det gjel­der Hulls Mar­kus Hen­rik­sen kun­ne han for­tel­le føl­gen­de:

– Mar­kus blir med på sam­lin­gen bare i dag. Det gjør vi for at vi skal kun­ne bli kjent. Men slik skade­si­tua­sjo­nen hans er så har vi vur­dert det slik at det er bed­re at han tre­ner hjem­me den kom­men­de uken, sa La­ger­bäck.

Før man­da­gens tre­ning er det bare et få­tall av spil­ler­ne i trop­pen han har vært i kon­takt med. Han sa også at han ikke har snak­ket med den for­ri­ge lands­lags­sje­fen Per-mat­hias Høg­mo.

La­ger­bäck for­tal­te litt om hvil­ke ut­ford­rin­ger han står foran de nes­te seks da­ge­ne før kam­pen mot nor­di­re­ne.

– Det gjel­der å ikke gape over for mye. Vi skal være am­bi­siø­se, men ikke over­am­bi­siø­se. Så gjel­der det å fin­ne rik­tig star­telle­ver, og en tred­je ut­ford­ring er å fin­ne den rik­ti­ge men­ta­le inn­stil­lin­gen, sa La­ger­bäck.

Først ons­dag el­ler se­nest tors­dag blir det of­fent­lig­gjort hvem som blir kap­tein un­der La­ger­bäcks førs­te kamp med Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.