Gle­de­lig om EØS i LO

Et stort fler­tall av LOS med­lem­mer vil fort­satt ha en Eøs-av­ta­le. Det er en god ny­het for nors­ke ar­beids­plas­ser.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

LO skal dis­ku­te­re EØS på kon­gres­sen i mai, og selv om det er fler­tall for EØS er det li­ke­vel du­ket for de­batt. 27 pro­sent av Lo-med­lem­me­ne vil si den opp. Og 10 pro­sent har svart at de ikke vet, i en stør­re un­der­sø­kel­se Opi­nion ny­lig har fore­tatt på opp­drag fra Lands­or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Det­te fler­tal­let for Eøs-av­ta­len er ikke gitt. Det er opp­lagt fle­re grup­per i LO som har vært be­rørt av ned­si­de­ne ved den­ne av­ta­len.

For ned­si­der har den jo. Ar­beids­plas­ser på fle­re sek­to­rer blir kon­kur­ranse­ut­satt og ut­ford­res av sto­re ar­beids­sø­ker-grup­per fra and­re Eøs-land. Ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har følt at fle­re fag­li­ge ret­tig­he­ter og for­plik­tel­ser i det nors­ke or­ga­ni­sa­sjons- og ar­beids­liv har blitt tru­et.

Men hele Eøs-av­ta­len kan ikke skro­tes på det grunn­la­get. Det ser LO og de fles­te med­lem­me­ne. Lo-le­der Gerd Kris­ti­an­sen kom­men­te­rer un­der­sø­kel­sen slik: – Det­te vi­ser at av­ta­len står støtt. Så må vi hel­ler gyve løs på de ut­ford­rin­ge­ne vi ser lig­ger i Eøs-av­ta­len og ut­nyt­te det hand­lings­rom­met vi vet lig­ger der bed­re enn vi har klart å gjø­re hit­til.

Det er en klok og frem­synt opp­sum­me­ring.

Vi tren­ger til­gang og sam­hand­ling med in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­der

For Eøs-av­ta­len er vik­tig på så man­ge and­re felt, og opp­si­de­ne er stør­re, også sett fra ar­beids­ta­ker­si­den. Vi er et land i en ver­den som blir sta­dig mind­re, og vi tren­ger til­gang og sam­hand­ling med in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­der, det øker ak­ti­vi­tet. Og selv om kref­ter noen ste­der i ver­den ta­ler for pro­tek­sjo­nis­me og ster­ke­re na­sjo­nal­sta­ter, så er sam­hand­ling, dia­log og fel­les­skap vik­ti­ge freds­byg­gen­de og ut­vik­lings­frem­men­de fak­to­rer. Og – kan­skje – vik­ti­ge­re enn på len­ge nett­opp i vår tid.

Stor­bri­tan­nia har jo gått lengst i sin mot­stand mot in­ter­na­sjo­na­li­tet og er i ferd med å for­hand­le fram en ut­mel­dings­av­ta­le med EU. USA med Do­nald Trump vil for­kas­te tid­li­ge­re in­ter­na­sjo­na­le for­plik­tel­ser og hel­ler ret­te blik­ket mot bi­la­te­ra­le han­dels­av­ta­ler. Og kan­skje har noe av Sen­ter­par­ti-opp­slut­nin­gen i Nor­ge også noe å gjø­re med en øken­de mot­stand mot in­ter­na­sjo­na­li­tet.

mai skal LO og Gerd Kris­ti­an­sen dis­ku­te­re EØS-AV­ta­len. En ny må­ling fra Opi­nion vi­ser at 63 pro­sent av Lo-med­lem­me­ne fort­satt øns­ker av­ta­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.