– Det var på tide at vi fikk et bed

På And­øya og Brå­vann har be­boer­ne fått et langt bed­re buss­til­bud etter AKTS om­leg­ging. Be­folk­nin­gen i and­re by­de­ler er svært mis­for­nøy­de.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det var på tide at vi fikk et bed­re buss­til­bud til And­øya. Det har all­tid vært et skik­ke­lig dår­lig til­bud her. Jeg og and­re på min al­der fikk nes­ten ald­ri tatt bus­sen før, for den slut­tet å gå før vi var fer­di­ge på sko­len, og gikk ikke i det hele tatt i hel­ge­ne, be­skri­ver An­ders Nes­dal.

End­ring av rute­ta­bell be­tyr at be­bo­ere på både And­øya og Brå­vann for førs­te gang har fått bus- stil­bud på kvelds­tid og lør­da­ger.

Tid­li­ge­re måt­te Nes­dal og res­ten av be­folk­nin­gen på And­øya spa­sere ut til And­øy­akrys­set for å kun­ne be­nyt­te seg av buss på kvelds­tid og i hel­ger.

– Jeg er mest for­nøyd med at bus­sen nå går her­fra i hel­ge­ne. Det var sårt trengt, sier Nes­dal.

– KJEMPEFORNØYDE

I lik­het med ham er det også and­re som er for­nøy­de med end­rin­ge­ne AKT inn­før­te i fe­bru­ar.

I en av fle­re hen­ven­del­ser Fæ- dre­lands­ven­nen har fått inn­syn i, skri­ver en per­son føl­gen­de:

«Vi i Svale­vei­en er kjempefornøyde. Nå lar vi bi­len stå og tar hel­ler bus­sen si­den til­bu­det er blitt bed­re. Vi kan en­de­lig ta bus­sen uten at vi må bli med rundt hele Slett­heia for å kom­me til byen.»

And­re hen­ven­del­ser er mind­re po­si­ti­ve i for­bin­del­se med Slett­heia-om­leg­gin­gen. Etter Fædre­lands­ven­nen i hel­ga skrev om mis­nøy­en med bussom­leg­gin­gen på Slett­heia, har vi mot­tatt fle­re re­ak­sjo­ner. Det er fle­re som me­ner end­rin­ge­ne byr på ut­ford­rin­ger - også i øst­gå­en­de ret­ning.

Noen som mis­ter sine kveldsog helge­av­gan­ger, som de har hatt i umin­ne­lig tid, er be­bo­ere langs Søms­vei­en og Kyst­vei­en til Tøm­mer­stø.

Det­te er ett av fle­re anke­punk­ter ut­sen­din­ger fra Rande­sund by­dels­råd frem­før­te da de møt­te le­del­sen i Vest-ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk (VAK).

Ar­ne Ro­sen­lund og Stei­nar Lange­land un­der­stre­ker at de ikke ba­re tal­te på egne veg­ne i møte med ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Siv Eli­sa­beth Wi­ken.

– Vi på­pek­te blant an­net at mor­gen­av­gan­ge­ne er noen mi­nut­ter for­sin­ket i for­hold til gam­mel rute. Det med­før­te at bus­sen ikke kor­re­spon­der­te med skole­start i byen, og at ele­ver og an­sat­te måt­te ta en tid­li­ge­re buss. Wi­ken sa seg enig i at det­te vir­ket unød­ven­dig, og for­hol­det er nå ret­tet opp.

– IRRITERENDE

Tals­men­ne­ne for eldre­rå­det har så langt ikke fått ge­hør for ut­ford­rin­ger ved at da­gens sis­te bus­ser an­kom­mer byen ti mi­nut­ter over 18, 19 og 20, slik at man ak­ku­rat ikke rek­ker ar­ran­ge­men­ter som star­ter på hel time.

Ei hel­ler for det pro­ble­ma­tis­ke ved at da­gens sis­te 17-buss for­la­ter byen kl. 19.05, mens sis­te buss mot­satt vei kjø­rer fra Søm ved 20-ti­den.

– Irriterende, sam­tyk­ker Ro­sen­vold og Lange­land.

– Men M3-bus­sen til Søm har fle­re av­gan­ger, også på kvel­der og i hel­ger?

– Ja. Men man­ge bor slik at den ru­ten ikke er et al­ter­na­tiv, med gang­av­stand på opp mot en drøy kilo­me­ter til nær­mes­te busstopp. Her, fra stoppe­ste­det som tid­li­ge­re ble hyp­pig be­nyt­tet i krys­set Søms­vei­en/sømsklei­va, er høy­de-

FOTO: LENA RUSTAN FIDJESTAD

An­ders Nes­dal på busstop­pet ved Lø­vi­ka på And­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.