Fast­bo­en­de vant over kom­mu­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– For­nuf­ten sei­ret, sier Ing­rid Ju­ell Moe, etter at en åre­lang brygge­st­rid med Søgne kom­mu­ne er bi­lagt.

– Vi har hatt en fø­lel­se av at vi er blitt mot­ar­bei­det i ste­det for at ting er blitt lagt til ret­te for oss, sier Ing­rid Ju­ell Moe.

– Nå hå­per vi på at det for­nuf­ti­ge ved­ta­ket fra for­mann­ska­pet blir be­kref­tet av kom­mune­sty­ret, sier hun.

Kunst­ne­ren er en av de fast­bo­en­de i Ny-helle­sund som byg­de sin egen bryg­ge i Preste­buk­ta i Søgne i 2015.

Sa­ken star­tet i 2012, da kom­mu­nen solg­te den de­len av den kom­mu­na­le bryg­ga som had­de vært re­ser­vert fast­bo­en­de, og hen­vis­te dem til ei kom­mu­nal bryg­ge med ligge­tid på tre ti­mer.

– Det er uhold­bart for oss, når folk skal på jobb el­ler i barne­hage, for­kla­rer Ju­ell Moe.

KOM­MU­NEN FJERNET SKILT

På eget ini­tia­tiv byg­de en grup­pe fast­bo­en­de sin egen bryg­ge på kom­mu­nal grunn i Preste­buk­ta. Or­ga­ni­sert i et brygge­sam­eie inn­gikk de av­ta­le med kom­mu­nen om en lei­e­pe­rio­de på 20 år for grun­nen bryg­ga lig­ger på.

Da kom­mu­nen uten for­var­sel fjernet brygge­sam­ei­ets skilt og er­stat­tet det med et skilt hvor det sto at bryg­ga var re­ser­vert «fast­bo­en­de i Ny-helle­sund», rea­ger­te de.

– Det er man­ge som opp­fat­ter seg som fast­bo­en­de i Ny-helle­sund, og det var man­ge som la til ved bryg­ga da det­te skil­tet kom opp. Vi men­te skil­tet var mis­vi­sen­de i for­hold til rea­li­te­te­ne. Brygge­sam­ei­et had­de av­ta­le med kom­mu­nen, vi had­de bygd og be­talt for bryg­ga, så da kun­ne det ikke være rik­tig at bryg­ga skul­le bru­kes av «gra­tis­pas­sa­sje­rer». Det var hel­ler ikke greit for alle dem som la til for­di de mis­for­sto, sier Ing­rid Ju­ell Moe.

Sa­ken har ny­lig vært gjen­stand for to be­hand­lin­ger i for­mann­ska­pet.

Kom­mu­nens ju­ri­dis­ke råd­gi­ver Jahn A. Stray inn­stil­te over­for po­li­ti­ker­ne på at bryg­ga kun­ne be­nyt­tes av alle fast­bo­en­de, da han men­te det­te var pre­si­sert i av­ta­len kom­mu­nen had­de inn­gått med brygge­sam­ei­et.

– Det­te hand­ler ikke om at vi øns­ker oss en eks­klu­siv rett til ei bryg­ge. Men vi me­ner det er ri­me­lig at de som har be­talt for og gjort dug­nad på bryg­ga, også ei­er ret­ten til å bru­ke den, sier Ju­ell Moe.

FIKK MEDHOLD

Det men­te også det po­li­tis­ke fler­tal­let.

15. mars ved­tok de føl­gen­de: «Gjel­den­de av­ta­le med Ny-helle­sund brygge­sam­eie og Søgne kom­mu­ne skal tol­kes slik: Brygge­plas­ser er kun for fast­bo­en­de som er med­lem­mer av brygge­sam­ei­et. Skil­tet der det står bryg­ge re­ser­vert «Ny-helle­sund brygge­sam­eie preste­buk­ta», må set­tes opp så raskt som mu­lig. Det må mer­kes par­ke­rings­plas­ser for de for­skjel­li­ge med­lem­me­ne av sam­ei­et ved bryg­ga.»

Ved­ta­ket ble fat­tet med seks (Ap og H) mot tre (V, KRF, Frp) stem­mer.

– Vi er gla­de for å ha fått et for­nuf­tig ved­tak som står i for­hold til det kom­mu­nen selv har bedt om. Vi ser gjer­ne at bryg­ga er åpen for alle fast­bo­en­de, men da må kom­mu­nen også be­ta­le for bryg­ga. Sa­ken har vært slit­som, og det har vært merk­ver­dig og trist å se kom­mu­nen bru­ke så mye ad­mi­ni­stra­ti­ve res­sur­ser på noe som bur­de vært gans­ke en­kelt å løse, me­ner Ju­ell Moe.

Sa­ken blir en­de­lig av­gjort av kom­mune­sty­ret.

FOTO: ARKIVFOTO SONDRE STEEN HOLVIK

Fast­bo­en­de i Ny-helle­sund for­tvil­te da de i 2013 mis­tet sine re­ser­ver­te båt­plas­ser i Preste­buk­ta. Si­den or­ga­ni­ser­te de seg i et sam­eie, og be­kos­tet sin egen bryg­ge. F.v. Ing­rid Ju­ell Moe, Mo­na Ert­zeid Opsahl, Mor­ten Opsahl og Pe­der Jo­han Pe­der­sen.

ARKIVFOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Iføl­ge et ferskt ved­tak i for­mann­ska­pet, skal med­lem­me­ne i brygge­sam­ei­et for Ny-helle­sund også få mer­ket par­ke­rings­plas­ser i Preste­buk­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.