Øns­ker ut­dan­ning, la­bo­ra­to­ri­er og ho­tell i ny helse­by

Syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen tror en rek­ke nye ak­ti­vi­te­ter vil vokse fram rundt en fram­ti­dig helse­by­del på Eg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– De­re har en unik mu­lig­het som ikke så man­ge and­re byer har. Nær­he­ten mel­lom sen­trum, uni­ver­si­tet og syke­hus er helt spe­si­ell, sier Hel­le Juul fra dans­ke Juul og Frost Ar­ki­tek­ter.

De job­ber med å ut­vik­le helse­by­de­ler og har også sett på hvor­dan Eg kan gå fra å være et sted kun med syke­hus til å bli en by­del med en rek­ke and­re ak­ti­vi­te­ter.

– Jeg er kri­tisk til de rene su­per­syke­hu­se­ne som gjer­ne lig­ger for seg selv og der man kun skal inn­om for å bli frisk. Syke­hu­se­nes rol­le bør i stør­re grad være å ta del i den ur­ba­ne ut­vik­lin­gen, sier Juul.

Tirs­dag del­tok hun på en kon­fe­ran­se i Kris­tian­sand om hva man skal fyl­le det som nå blir kalt Helse­byen Eg med.

RINGVIRKNINGER

Helse­by­de­len er fer­dig re­gu­lert og det står sto­re area­ler le­dig. Det er al­le­re­de av­klart en del ak­ti­vi­te­ter som vil kom­me der:

●● Sør­lan­det syke­hus skal byg­ge et nytt psy­kia­tri­bygg som er plan­lagt rundt 2020. Det­te ser ut til å bli den førs­te sto­re ut­byg­gin­gen på om­rå­det.

●● Sør­lan­det syke­hus øns­ker også et nytt bygg for in­ten­siv og akutt in­nen 2025. Det­te er kost­nads­be­reg­net til en mil­li­ard.

●● Det kan også kom­me et kom­mu­nalt helse­bygg på Eg. Her vil det være funk­sjo­ner som lege­vakt og sen­ger for pa­si­en­ter som kom­mune­helse­tje­nes­ten har an­svar for.

NY AK­TI­VI­TET

Om­rå­det vil bli bun­det sam­men med Lund og Uia ved hjelp av den nye broa som kom­mer når Kris­ti- an­sand får sin nye by­miljø­av­ta­le.

Men må­let er at by­de­len også skal til­trek­ke seg en rek­ke and­re ak­ti­vi­te­ter. På kon­fe­ran­sen nevn­te di­rek­tør for Sør­lan­det syke­hus, Jan Ro­ger Ol­sen, at man bur­de job­be for å få til­bud som et ho­tell, kon­fe­ranse­sen­ter og res­tau­ran­ter/ka­fe­er på Eg.

Også funk­sjo­ner som la­bo­ra­to­ri­er og ra­dio­lo­gi kan bli selv­sten­di­ge en­he­ter i en ny helse­by­del.

– Det­te er tje­nes­ter som både vi og kom­mu­nen bru­ker. De bur­de være i drift gjen­nom hele døg­net og kan også dri­ves av pri­va­te, sier Ol­sen.

Un­der kon­fe­ran­sen ble det blant an­net truk­ket fram at det nye syke­hu­set som skal byg­ges i Stav­an­ger har ført til at det byg­ges et ho­tell like ved.

FRAMDRIFT

Jan Ro­ger Ol­sen un­der­stre­ker at det­te fore­lø­pig er ide­er som syke­hu­set lan­se­rer. Det er et styk­ke igjen før det blir rea­li­te­ter. På den and­re si­den var fle­re av del­ta­ker­ne på kon­fe­ran­sen opp­tatt av å få framdrift på ut­vik­ling av Helse­byen Eg.

En mu­lig­het er mer sam­ar­beid om forsk­ning og ut­dan­ning. Iføl­ge Jan Ro­ger Ol­sen blir det nå brukt 60 mill i året på forsk­ning ved syke­hu­set.

– Det blir plan­lagt et la­bo­ra­to­ri­um i Grim­stad, men det er ikke til hin­der for at det kan kom­me et i Kris­tian­sand og også et i Aren­dal.

Helse­fag­li­ge ut­dan­nin­ger kan også bli sam­let i en helse­by­del.

– Full lege­ut­dan­nel­se er ikke ak­tu­elt, men spe­sial­ut­dan­nel­ser som akutt­syke­plei­er og jord­mor­ut­dan­ning kan lig­ge her, me­ner Ol­sen.

FOR­BIN­DEL­SE

Rek­tor ved Uni­ver­si­tet i Ag­der, Frank Reichert, sier de har dis­ku­tert fle­re mu­lig­he­ter for hvor­dan de kan ut­nyt­te en ny by­del.

– Det kan være at de­ler av ut­dan­nin­gen skal skje i en helse­by­del el­ler at vi skal sam­ar­bei­de om et la­bo­ra­to­ri­um, men det­te er te­ma­er som er un­der dis­ku­sjon, sier Reichert.

Han me­ner den fy­sis­ke til­knyt­nin­gen med en ny bro over Otra vil bety at syke­hu­set og uni­ver­si­te­tet knyt­ter seg tet­te­re sam­men.

– Det er helt fan­tas­tisk at du kan se over til syke­hu­set og kom­me dit raskt på syk­kel. Det er fak­tisk forsk­ning som har vist at om man bru­ker mer enn to - tre mi­nut­ter dit man skal, så blir det mind­re sam­ar­beid.

NÆRINGSLIV

Kris­tian­sand har i dag be­drif­ter in­nen helse som lig­ger langt unna syke­hu­set. En helse­by­del skal trek­ke de tet­te­re på syke­hu­set.

– Med et mer ur­bant mil­jø og stør­re åpen­het, blir sli­ke etab­le­rin­ger mer na­tur­lig, sier Hel­le Juul.

ILLUSTRASJON: JUUL OG FROST AR­KI­TEK­TER

Det dans­ke fir­ma­et Juul og Frost Ar­ki­tek­ter har la­get den­ne skis­sen som vi­ser hvor­dan det kan bli i en ny helse­by­del på Eg. Må­let er blant an­net å knyt­te om­rå­det tet­te­re mot Kvad­ra­tu­ren.

FOTO: KJETIL REITE

Hel­le Juul har job­bet med å vise hvor­dan en helse­by­del på Eg kan bli. Hun me­ner ut­vik­lin­gen av syke­hu­set er av­gjø­ren­de for hvor godt Kris­tian­sand vil lyk­kes med det­te. Her sam­men med syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen un­der en kon­fe­ran­se i Kris­tian­sand tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.