Kan bli by­ens førs­te krist­ne vgs

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no -

Fra og med nes­te høst øns­ker Fi­ladel­fia i Ven­ne­sla og Kris­tian­sand å dri­ve kris­ten vi­dere­gå­en­de sko­le i Mar­vi­ka i Kris­tian­sand.

– Vi opp­le­ver at det er et stort be­hov for en slik sko­le som vi sø­ker om nå. Un­der­sø­kel­ser vi­ser en mar­kant øk­ning i elev­kul­le­ne fra 2021 og ut­over, og sko­len vil fun­ge­re som et sup­ple­ment til den offentlige sko­len, sier pastor Geir Stom­nås i Fi­ladel­fia Ven­ne­sla.

Han er styre­le­der i sel­ska­pet Kris­ten VGS Kris­tian­sand AS som ble stif­tet 5. ja­nu­ar i år, og er blant ini­tia­tiv­ta­ker­ne til å star­te opp Kris­tian­sands førs­te krist­ne vi­dere­gå­en­de sko­le. Det var Kris­te­n­avi­sen.no som først om­tal­te sa­ken.

Sko­len skal kun­ne til­by ut­dan­nel­se in­nen mu­sikk, dans og dra­ma, media og stu­die­spe­sia­li­se- ren­de, og er plan­lagt til å lig­ge i Mar­vi­ka i Kris­tian­sand, i lo­ka­le­ne der Fi­ladel­fia had­de sin ho­ved­ak­ti­vi­tet fram til kon­fe­ranse­sen­te­ret Q 42 åp­net før jul.

– Vi har stor re­spekt for den offentlige sko­len, men si­den vi al­le­re­de er in­volvert i skole­virk­som­het for barn i grunn­sko­len, er det na­tur­lig at vi føl­ger opp med et til­bud for dem helt fram til vok­sen al­der, sier Stom­nås.

HÅ­PER På 300 ELE­VER

Det er Fi­ladel­fia Ven­ne­sla og Fi­ladel­fia Kris­tian­sand som sam­men har sendt søk­na­den til Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet, og står med 50 pro­sent ei­er­skap hver. I søk­na­den ber me­nig­he­te­ne om å få dri­ve sko­le med inn­til 300 ele­ver, men Stom­nås an­ser det som rea­lis­tisk å ha rundt hund­re ele­ver på sko­len fra opp­start i au­gust nes­te år, der­som søk­na­den går gjen­nom.

– Vi ser for oss en øk­ning i åre- ne som kom­mer. Der­som vi når 300 ele­ver, kan vi fort ska­pe 60 års­verk, om vi også reg­ner med in­ter­nat og kan­ti­ne, sier han.

– SKO­LE FOR ALLE

Fi­ladel­fia er ikke frem­med med skole­virk­som­het. Gjen­nom sitt ei­er­skap i Oa­sen sko­le, en egen bi­bel­sko­le, barne­ha­ger og den krist­ne vi­dere­gå­en­de sko­len KV Ven­ne­sla, gir de al­le­re­de fle­re hund­re barn og unge un­der­vis­ning i Kris­tian­sand og kom­mu­ne­ne rundt. Stom­nås sier at over halv­par­ten av ele­ve­ne på KV Ven­ne­sla kom­mer fra and­re ste­der i lan­det, og at in­ternat­virk­som­het der­for kan bli høyst ak­tu­elt der­som sko­len i Mar­vi­ka blir en rea­li­tet.

– Vi ser for oss at linje­val­ge­ne kan trek­ke ung­dom­mer fra and­re ste­der i lan­det. Det vil ikke bli en sko­le kun for ele­ver med en kris­ten bak­grunn. Ved KV Ven­ne­sla har vi både ele­ver som er krist­ne og ele­ver som ikke be­kjen­ner seg til den krist­ne tro­en. Vår vi­sjon og vårt mål er selv­sagt at vi skal ha en sko­le der gode krist­ne ver­di­er blir løf­tet fram, sier han.

TI ÅRS LEIEAVTALE

Byg­nings­mas­sen i Mar­vi­ka til­hø­rer Kris­tian­sand kom­mu­ne, men Fi­ladel­fia Kris­tian­sand har en leieavtale på lo­ka­le­ne som lø­per rundt ti år fram i tid. Der­med er det na­tur­lig for me­nig­he­te­ne å leg­ge sko­len til lo­ka­le­ne nede ved sjø­en uten­for sen­trum.

– Mar­vi­ka har en fan­tas­tisk be­lig­gen­het, og lo­ka­le­ne er midt i blin­ken for den type sko­le vi plan­leg­ger. Vi tren­ger ikke å re­no­ve­re lo­ka­le­ne, og det er nær sen­trum. Det var ikke vans­ke­lig å vel­ge sted da vi be­gyn­te å plan­leg­ge, sier styre­le­de­ren.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

I Fi­ladel­fias gam­le lo­ka­ler i Mar­vi­ka på Lund vil Geir Stom­nås og Fi­ladel­fia star­te kris­ten vi­dere­gå­en­de sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.