– Re­gje­rin­gen viss­te ikke om mang­len­de ter­ror­sik­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­liti­di­rek­to­ra­tet rap­por­ter­te at alt var i or­den. Der­for trod­de re­gje­rin­gen at job­ben med å sik­re vik­ti­ge bygg og an­legg var i rute, sier Er­na Sol­berg (H).

Stats­mi­nis­te­ren var tirs­dag siste­mann ut i kon­troll­hø­rin­gen på Stor­tin­get om den mang­len­de frem­gan­gen i ar­bei­det med å sik­re vi­ta­le bygg og an­legg mot ter­ror og and­re trus­ler. Der er­kjen­te hun at ar­bei­det har tatt for lang tid.

– Re­gje­rin­gen var jo ikke klar over at si­tua­sjo­nen var sånn før vi fak­tisk fikk Riks­re­vi­sjo­nens rap­port og fikk sta­tus på det. Det var da man først så at det lå dår­li­ge­re an, sa Sol­berg.

I sin rap­port kon­klu­de­rer Riks­re­vi­sjo­nen med at po­li­ti­et og For­sva­ret ikke vil være i stand til å gi vik­ti­ge ob­jek­ter god nok be­skyt­tel­se og sik­ring i en trus­sel­si­tua­sjon, og kri­ti­se­rer eta­te­ne for man­gel­fullt sam­ar­beid.

– Det er al­vor­lig at vi ikke har kom­met len­ger, sier Sol­berg, som sam­ti­dig fram­hol­der at be­red­ska­pen har blitt løf­tet til et helt an­net nivå etter 22. juli.

– Det­te har sys­te­ma­tisk blitt fulgt opp, slår hun fast.

I hø­rin­gen la Sol­berg del­vis skyl­den på Po­liti­di­rek­to­ra­tet (POD) for å ha feil­in­for­mert om si­tua­sjo­nen. I 2015 rap­por­ter­te POD til Jus­tis­de­par­te­men­tet om at ar­bei­det var i rute, noe Sol­berg be­teg­ner som «en al­vor­lig feil».

– Når Po­liti­di­rek­to­ra­tet mel­der grønt og det med­de­les Stor­tin­get at man er i havn med ob­jekt­sik­ring, er det ba­sert på feil in­for­ma­sjon, sier stats­mi­nis­te­ren.

Ko­mité­le­der Mar­tin Kol­berg (Ap) be­teg­ner stats­mi­nis­te­rens ut­ta­lel­se som «sen­sa­sjo­nell».

– Vi har fått en me­get sen­tral inn­røm­mel­se, nem­lig at hun slut- ter seg til at det tok for lang tid og var for dår­lig, sier Kol­berg til NTB.

Sa­ken kan bli al­vor­lig for Sol­berg, me­ner han.

– Det må bety at hen­nes stats­rå­der ikke har holdt hen­ne lø­pen­de ori­en­tert om hva som er si­tua­sjo­nen på et om­rå­de som ikke ba­re er par­la­men­ta­risk vik­tig, men vik­tig for be­folk­nin­gen. Her har re­gje­rin­gen rett og slett for­sømt seg, sier Kol­berg, som også er over­ras­ket over at stats­mi­nis­te­ren nær­mest gir Po­liti­di­rek­to­ra­tet skyl­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.