Klar­gjør ho­tell­sel­ska­per for salg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

Kvinesdal Spare­bank har gjen­nom­ført fle­re struk­tu­rel­le end­rin­ger i sel­ska­pe­ne knyt­tet til Ut­sik­ten Ho­tell.

– Det lig­ger in­gen dra­ma­tikk i det­te. Vi har ryd­det opp i ba­lan­sen i sel­ska­pe­ne for å at ver­di­ene som vi­ses der skal være re­el­le. Det­te gjør vi for å for­enk­le pro­ses­sen der­som det skul­le duk­ke opp in­ter­es­ser­te kjø­pe­re, sier bank­sjef Svein Her­man­sen.

Kvinesdal Spare­bank har samt­li­ge ak­sjer i til sam­men fire sel­ska­per til­knyt­tet Ut­sik­ten Ho­tell. Dis­se er Kvinesdal Ho­tell­drift AS, Ut­sik­ten Ho­tell Eien­dom AS, Ut­sik­ten Pa­no­ra­ma og Lis­ter Golf Pro­per­ties AS. De to sist­nevn­te ei­er lei­lig­he­ter i ho­tell­kom­plek­set som igjen lei­es ut til ho­tel­let.

Samt­li­ge sel­ska­per had­de i 2015 et ne­ga­tivt re­sul­tat. Fjor­årets regn­ska­per er ennå ikke kla­re.

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i Kvinesdal Ho­tell­drift har blant an­net be­slut­tet å set­te ned ak­sje­ka­pi­ta­len fra 6,3 mil­lio­ner til 315.000 kro­ner, mens den til­sva­ren­de i Ut­sik­ten Pa­no­ra­ma set­tes ned fra 2 mil­lio­ner il 100.0000 kro­ner. I Lis­ter Golf Pro­per­ties skri­ves ak­sje­ka­pi­ta­len ned fra 5,35 mil­lio- ner til 160.500 kro­ner.

Kvinesdal Spare­bank tok over Ut­sik­ten etter at ho­tel­let gikk kon­kurs i 2009. Høs­ten 2015 inn­gikk ban­ken gjen­nom sel­ska­pet Kvinesdal Ho­tell­drift en av­ta­le med Bøl­gen & Moi som i dag har det dag­li­ge an­sva­ret for ho­tell­drif­ten. Kjen­diskok­ken Trond Moi som selv er fra Kvinesdal, ei­er res­tau­rant­sel­ska­pet sam­men med Toralf Kris­ti­an Bøl­gen.

Ho­tel­let har vært gjen­nom et navne­skif­te, og he­ter nå The Bøl­gen og Moi Ho­tel Ut­sik­ten.

– Vi har in­gen kjø­per på hån­den, men øns­ker å sel­ge ho­tel­let. Jeg hå­per drifts­av­ta­len med Bøl- gen & Moi skal bi­dra po­si­tivt til det. Etter kon­kur­sen fø­ler jeg vi som bank har tatt de ret­te gre­pe­ne for å sik­re vi­de­re drift, men det er ikke ho­tell vi pri­mært øns­ker å dri­ve, sier bank­sjef Svein Her­man­sen.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Si­den 2009 har Kvinesdal Spare­bank mot sin vil­je vært ei­er av ho­tell­kom­plek­set på Ut­sik­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.