Lar bi­len over­nat­te på kre­emp­las­se­ne

Kvad­ra­tur­for­enin­gen støt­ter p-av­gift etter klok­ka 17 for å luke bort be­bo­ere som par­ke­rer gra­tis på by­ens bes­te plas­ser det mes­te av døg­net.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ve­gard.dams­gaard@fvn.no VE­GARD DAMS­GAARD

– Med da­gens løs­ning, hvor alle par­ke­rer gra­tis etter klok­ka 17, blir plas­se­ne fylt opp med en gang fram til nes­te dag. Der­for må noe gjø­res. Gate­plas­ser må til­rette­leg­ges bed­re for kun­de­nes be­hov, og da må vi tør­re å vur­de­re hvil­ke til­tak som kan fun­ge­re, sier dag­lig le­der Ha­rald An­der­sen

i Kvad­ra­tur­for­enin­gen til Fædre­lands­ven­nen.

Hø­rings­run­den for den så­kal­te gate­bruks­pla­nen er nå av­slut­tet.

Et par da­ger på over­tid le­ver­te Kvad­ra­tur­for­enin­gen man­dag en fel­les ut­ta­lel­se med Næ­rings­for­enin­gen og Kvad­ra­tu­ren gård­ei­er­for­ening.

Bak­grun­nen er at by­plan­leg­ger­ne øns­ker gå­ga­ter og by­liv der bi­le­ne i dag rå­der grun­nen.

Over en ti­års­pe­rio­de fore­slås der­for å fjer­ne 400 p-plas­ser på gate­plan, sam­me an­tall som til­fø­res un­der bak­ken med Tor­vet par­ke­rings­an­legg fra som­mer­en.

MAKS én TIME På GATA

I til­legg an­be­fa­les inn­kre­ving til klok­ka 20 på hver­da­ger og 16 på lør­da­ger, mot klok­ka 17 og 13 i dag. Hen­sik­ten er sir­ku­la­sjon på offentlige plas­ser og mind­re lete­kjø­ring.

Da po­li­ti­ker­ne dis­ku­ter­te sa­ken før hø­rin­gen var stem­nin­gen for det­te mildt sagt lun­ken.

Men også de næ­rings­dri­ven­de fore­slår nå av­gift – rik­tig­nok fram til klok­ka 19, med noe la­ve­re takst etter klok­ka 17.

De me­ner sen­tra­le plas­ser må for­be­hol­des han­del, ikke bo­lig­par­ke­ring.

Iføl­ge Ha­rald An­der­sen leg­ger de mer­ke til at svært man­ge bi­ler står par­kert fra klok­ka 17 til da­gen etter.

– Det­te er jo et mot­stri­den­de syn; vi kun­ne øns­ke at kun­den får par­ke­re gra­tis, sam­ti­dig vil vi at kun­den skal fin­ne en le­dig plass, på­pe­ker han.

Fore­nin­ge­ne an­be­fa­ler kort­tids­par­ke­ring, maks én time, på de fles­te plas­se­ne. Men den­ne type re­gu­le­ring er kun mu­lig in­nen­for av­gifts­ti­den, som der­for må ut­vi­des.

De næ­rings­dri­ven­de øns­ker at gate­plas­se­ne bru­kes av kun­der som skal raskt inn og ut med va­rer, mens par­ke­rings­hu­se­ne er vel­eg­net for de som skal til­brin- ge noen ti­mer i byen.

Kris­tian­sand Par­ke­ring har tid­li­ge­re be­kref­tet at det kan være yt­terst vri­ent å opp­dri­ve en le­dig luke om kvel­den: I sen­tra­le de­ler av Kvad­ra­tu­ren er det 66 pro­sent be­legg på dag, og 87 pro­sent på kveld etter klok­ka 18.

FINANSIERING

I hø­rings­ut­ta­lel­sen ad­va­res det sterkt mot å fjer­ne gate­par­ke­ring før man har både plan og finansiering på plass for det nye gate­rom­met. Til­tak kan være gå­gate, nye for­tau, stein­be­legg, be­plant­ning og ben­ker.

I gate­bruks­pla­nen står det at «Det­te kan fi­nan­sie­res på fle­re må­ter; kom­mu­na­le mid­ler, spleise­lag med næ­rings­li­vet, som til­tak i søk­nad om by­miljø­av­ta­le, rekke­følge­krav ved ut­byg­ging m.m.»

Fore­nin­ge­ne kre­ver en fi­nan­sie­rings­mo­dell, og fore­slår at kom­mu­nens inn­tek­ter fra ut­leie av gate­area­ler bru­kes til sli­ke for-

mål i Kvad­ra­tu­ren.

– De gan­ge­ne vi lyk­kes med å fjer­ne par­ke­ring er når om­rå­der til­fø­res noe nytt, for ek­sem­pel ma­to­a­sen i Mar­kens om som­mer­en. Men vi er helt av­hen­gi­ge av å de­fi­ne­re på for­hånd hva ga­ten skal bru­kes til, og hvor­dan det­te skal fi­nan­sie­res, sier Ha­rald An- der­sen.

An­ne S. Lis­le­vand, pro­sjekt­le­der for gate­bruks­pla­nen, kal­ler inn­spil­let nyt­tig, og sier det­te blir opp til po­li­ti­ker­ne å av­gjø­re.

Om kort­tids­par­ke­ring yt­rer hun føl­gen­de:

– Vi kan ikke si at det­te vil kom­me over hele byen, der det i dag er maks tre ti­mer. Men på de mest sen­tra­le plas­se­ne kan vi nok være eni­ge i maks én time, kan­skje enda kor­te­re. Vi har ikke kon­klu­dert.

ILLUSTRASJON: KARTOGENA/ KRIS­TIAN­SAND KOM­MU­NE/FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

Il­lust­ra­sjo­nen vi­ser ga­ter prio­ri­tert for syk­kel (lil­la), gå­en­de og by­liv (oran­sje) og buss (gul) i for­sla­get til gate­bruks­plan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.