FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Gate­bruks­plan for Kvad­ra­tu­ren

● Bak­grun­nen for ar­bei­det med gate­bruks­pla­nen, som star­tet på ny­året i fjor, er føl­gen­de by­styre­ved­tak før jul 2015:

● «By­sty­ret ber om at det i lø­pet av 2016, som en del av al­le­re­de ved­tatt re­gu­le­rings­plan for Tor­vet, også leg­ges frem en plan der en inn­ar­bei­der en be­ty­de­lig re­duk­sjon av gate­par­ke­rin­gen i sen­tra­le de­ler av Kvad­ra­tu­ren.

● I sam­me plan leg­ges det frem for­slag om ut­vi­det gå­gate­nett, bil­frie so­ner og mid­ler­ti­di­ge byrom i Kvad­ra­tu­ren. Det skal leg­ges til ret­te for bed­re frem­kom­me­lig­het for buss og syk­kel. For­sla­ge­ne ut­ar­bei­des i nært sam­ar­beid med næ­rings­li­vet som be­rø­res av til­ta­ke­ne.»

FOTO: VE­GARD DAMS­GAARD

Hei­di Mitch­ell hen­ter her bi­len i Gyl­den­lø­ves gate ved Wer­ge­lands­par­ken etter res­tau­rant­be­søk. Hun for­står be­ho­vet for p-av­gift på kveld. – Det er vel­dig kje­de­lig å kjø­re rundt og lete etter par­ke­rings­plass, sier sjå­fø­ren fra Tøm­mer­stø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.