Vil­le ikke slad­re på nabo – løy til po­li­ti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAR­LE R. MARTINSEN

Da pas­sa­sje­ren skjøn­te at atv-ulyk­ken vil­le få kon­se­kven­ser, løy hun til po­li­ti­et og sa det ikke had­de skjedd en tra­fikk­ulyk­ke.

– Jeg var i sjokk og fikk pa­nikk. Jeg tenk­te «hva har jeg gjort som var in­volvert i det­te». I etter­tid ser at jeg ikke bur­de snak­ket usant, sa hun i Kris­tian­sand ting­rett tirs­dag.

Det hand­ler om ulyk­ken i au­gust i fjor der man­dals­rek­tor Alf Wil­ly Ves­ter­gren (59) ble al­vor­lig ska­det da han falt av en til­hen­ger som ble dratt etter en fire­hjul­ing. Hen­del­sen skjed­de ved Sjø­ling­stad i Mandal.

Sjå­fø­ren av atv-en er til­talt for kjø­rin­gen som med­før­te per­son­ska­de.

Vit­net for­klar­te at hun så at til­tal­te drakk al­ko­hol på til­stel­nin­gen tid­li­ge­re på kvel­den.

Hun var en av tre som sat­te seg bak­på til­hen­ge­ren da hun skul­le hjem.

– Far­ten var ikke stor. Det var ikke snakk om rå­kjø­ring, for­klar­te hun.

KRAPPERE SVING

Hun sa at hun la mer­ke til at atv-en kom for langt ut i førs­te sving og at sjå­fø­ren der­for måt­te ta en krappere sving enn nor­malt for å kom­me seg vi­de­re. De­ret­ter skjed­de ulyk­ken.

– Da kom et skrik fra Lena (Ves­ter­grens sam­bo­er som også var i til­hen­ge­ren). Men det var vel­dig mørkt og jeg så der­for ikke hva som had­de skjedd, sa vit­net.

Et­ter­på ble Ves­ter­gren fun­net hardt ska­det i grøf­ta og nød­eta­te­ne til­kalt.

Sen­tralt i sa­ken er at fle­re av vit­ne­ne som var til ste­de nek­tet over­for po­li­ti­et at det had­de skjedd en ulyk­ke.

ENDRET FORKLARING

– Jeg sa først til am­bu­lanse­fol­ke­ne at vi had­de sit­tet bak­på en atv-til­hen­ger. Men så endret jeg forklaring til po­li­ti­et, sa pas­sa­sje­ren i sin forklaring. Hun sa hun gjor­de det for­di hun fikk pa­nikk og skjøn­te at noen vil­le få skyld for hen­del­sen.

– Jeg sa til po­li­ti­et at vi had­de løpt ned­over bak­ken og det var en forklaring de and­re hev seg på, sa hun.

Si­den hun og de and­re løy til po­li­ti­et, ble det ikke ble klar­lagt at det var kjørt med en atv. Av den grunn ble det ikke tatt pro­mille­tes­ter. At det var kjørt med atv, og hvem som var sjå­før, ble av­dek­ket fle­re da­ger se­ne­re.

VIL­LE IKKE SAM­AR­BEI­DE

Et an­nen vit­ne, som satt foran på fire­hjul­in­gen, sa at han ikke vet hvor raskt atv-en kjør­te ned­over bak­ken.

Også han inn­røm­met at han ikke øns­ket å sam­ar­bei­de med po­li­ti­et og der­for ikke vil­le for­tel­le hva som had­de skjedd og hvem som had­de kjørt.

I en po­liti­for­kla­ring i etter­kant av ulyk­ken har han sagt at han gjor­de det­te for­di han ikke vil­le slad­re på en nabo som han men­te had­de kjørt i ru­set til­stand.

FENGSEL I 24 DA­GER

Ak­tor Ka­ja Michael­sen men­te i sin pro­se­dy­re at til­tal­te had­de opp­trådt grovt uakt­somt. Hun vis­te til at de som satt på til­hen­ge­ren var be­ru­set og ikke var sik­ret.

– Til­tal­te tok en be­visst ri­si­ko med sin kjø­ring. Det er en til­fel­dig­het at det ikke gikk enda ver­re enn det gjor­de, sa hun.

Hun la ned på­stand om ube­tin­get fengsel i 24 da­ger. Hun men­te også at til­tal­te bør mis­te ret­ten til ser­ti­fi­kat i et år.

Bi­stands­ad­vo­kat Faruk Re­su­lo­vic men­te til­tal­te må ut med 125.000 kro­ner i er­stat­ning til Ves­ter­gren på grunn av de om­fat­ten­de ska­de­ne han fikk.

Sjå­fø­rens for­sva­rer Ei­rik Hå­var Aas Ramsland men­te til­tal­te ikke had­de skyld i ulyk­ken og der­for bør fri­fin­nes.

FOTO: PRIVAT

I den­ne om­byg­de til­hen­ge­ren var det tre per­soner. De satt på en ma­drass da hen­ge­ren kom på ut­si­den av vei­en og kra­sjet med et tre. Der­med falt Alf Wil­ly Ves­ter­gren av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.