Støt­ter opp­rø­ret i Dron­nin­gens

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Fædre­lands­ven­nen skrev lør­dag at de næ­rings­dri­ven­de i Dron­nin­gens gate er opp­rørt over det som kan bli frem­ti­dens kjøre­møns­ter:

En­veis­kjørt Dron­nin­gens gate for øst­gå­en­de bus­ser og bi­ler, mens Toll­bod­gata blir en­veis­kjørt for vest­gå­en­de.

Også Kvad­ra­tur­for­enin­gen, Næ­rings­for­enin­gen og Kvad­ra­tu­ren gård­ei­er­for­ening stil­ler seg kri­tisk, og kre­ver grun­di­ge­re ut­red­ning.

– Det kan godt være sving­ra­diu­sen for buss er per­fekt inn i Dron­nin­gens. Men hvis all an­nen virk­som­het ikke fun­ge­rer må vi se det­te i litt stør­re per­spek­tiv, me­ner Ha­rald An­der­sen.

– Men kan ikke bus­sen brin­ge kun­der til bu­tik­ke­ne?

– Her fin­nes uli­ke er­fa­rin­ger. Det nær­mes­te ek­sem­pe­let vi har er Toll­bod­gata. Etter at den ble ren kol­lek­tiv­gate, er det blitt en vel­dig vans­ke­lig gate å dri­ve bu­tikk i, sva­rer han.

Pro­sjekt­le­der An­ne S. Lis­le­vand sier det­te:

– Hvor­dan vi gjør det med bus­sen må vi se nær­me­re på, det kom­mer uan­sett til å ta lang tid før det blir ak­tu­elt å flyt­te da­gens rute.

To­talt er det le­vert 35–40 ut­ta­lel­ser til gate­bruks­pla­nen, som kom­mer til en­de­lig po­li­tisk be­hand­ling se­ne­re i vår.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.