Lang straff for om­fat­ten­de part­ner­vold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAR­LE R. MARTINSEN

Den 67 år gam­le Kris­tian­sand-man­nen nek­tet for alt i ret­ten. Men han ble ikke trodd og dømt for om­fat­ten­de part­ner­vold.

Ret­ten me­ner kvin­nen i for­hol­det lev­de un­der et re­gi­me av vold og kon­ti­nu­er­lig utrygg­het.

Straf­fen ble satt til fire år og seks må­ne­ders ube­tin­get feng- sel. Av dom­men går det fram at de møt­tes som­mer­en 2010 og at de si­den bod­de uli­ke ste­der i Kris­tian­sand.

For­hol­det var start­skud­det på om­fat­ten­de vold fra til­tal­tes side mot kvin­nen. Det hand­let om slag i an­sik­tet med knyt­tet hånd, slag i ho­det med flas­ke, dun­king av ho­det hen­nes i vegg, kas­ting gjen­stan­der på hen­ne, og i et til­fel­le bet han hen­ne i over­lep­pen.

I no­vem­ber 2014 skar el­ler stakk han hen­ne med en kniv el­ler øks slik at hun måt­te sy seks sting. Noen må­ne­der etter stakk han hen­ne fle­re ste­der i krop­pen med kniv, og da måt­te hun sy 24 sting.

I mai 2016 slo han hen­ne i ho­det med et fat som gjor­de hen­ne så redd at hun røm­te til skogs og ble der fle­re ti­mer.

Til tross for vol­den ble de gift i au­gust i fjor.

I ret­ten nek­tet 67-årin­gen for samt­li­ge på­stan­der om vold. Tvert imot be­skrev han for­hol­det som pre­get av gjen­si­dig kjær­lig­het og nær­het. Men han inn­røm­met at de kun­ne «lekeslåss». Han hev­det også at fle­re av ska­de­ne kvin­nen fikk, var selv­på­før­te.

Ret­ten trod­de ikke på noe av det­te. Blant an­net støt­ter den seg til for­kla­rin­ger fra po­liti­folk som gjen­tat­te gan­ger har ryk­ket til bo­li­gen til pa­ret. I til­legg til feng­sels­straff er han dømt til å be­ta­le hen- ne en opp­reis­nings­er­stat­ning på 200.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.