Jak­tet mo­tor­syk­list i bo­lig­fel­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Dan-hel­ge Mark­seth Ran­dahl rea­ge­rer kraf­tig på at po­li­ti­et sus­te gjen­nom bo­lig­fel­tet på Mos­by i jak­ten på en mo­tor­syk­list.

– Det er dår­lig dømme­kraft å kjø­re slik i tett­byg­de strøk, og det blir jeg re­la­tivt for­ban­net over, sier Dan-hel­ge Mark­seth Ran­dahl til Fædre­lands­ven­nen.

Man­dag rundt klok­ka 16 lek­te han in­nen­dørs med søn­nen på halv­an­net år på Mos­by i Kris­tian­sand.

Ut av vin­du­et fikk han se en mo­tor­syk­kel full fart opp Gjels­mo­vei­en. Den ras­te for­bi hu­set hans og fort­sat­te. Hakk i hæl kom en po­liti­bil med blå­lys.

– Jeg an­slår at far­ten var 70 til 80 kilo­me­ter i ti­men, sier Ran­dahl.

Han sier bil­jak­ten fore­gikk gjen­nom et kryss og en sving med re­du­sert over­sikt. Her er det også satt opp et «barn le­ker»-skil­te med opp­ford­ring til sak­te fart.

– Jeg for­står godt at de øns­ket å ta den­ne mo­tor­syk­lis­ten, men at de hol­der så stor has­tig­het, er for drøyt, sier Ran­dahl.

Få ti­mer tid­li­ge­re had­de hans egen sønn lekt uten­for.

Det lig­ger en rek­ke hus tett inn­til vei­en, som bru­kes av un­ger til lek. Vei­en er også en skole­vei.

Sam­men med sin sam­bo­er Siw Fru­støl øns­ker han nå å kla­ge for­melt på po­li­ti­et og le­ve­re en kort vi­deo­snutt av kjø­rin­gen.

Le­der av ope­ra­sjons­sen­tra­len i Ag­der-po­li­ti­et, Jon Kvit­ne har av­slått Fædre­lands­ven­nens til­bud om å se vi­deo­en

– Hvis noen øns­ker å kla­ge på po­li­ti­et er de vel­kom­men til det, og de må gjer­ne leg­ge ved den­ne vi­deo­en, sier Kvit­ne.

Han sier den en­kel­te po­liti­pa­trul­je av­gjør om det er for­svar­lig å ta opp for­føl­gel­se og om den skal av­bry­tes for­di det blir uforsvarlig.

– For­føl­gel­sen ble meldt inn klok­ka 16.03. Kort tid etter har pa­trul­jen av­brutt. Det er snakk om ett til to mi­nut­ter, sier Kvit­ne, le- der av ope­ra­sjons­sen­tra­len.

Hvil­ke vur­de­rin­ger som er gjort i det­te til­fel­let, kjen­ner han ikke til.

Lens­mann i Ive­land og Ven­ne­sla, John To­mas Hom­me, sier mo­tor­syk­lis­ten ble spo­ret opp tirs­dag.

– Han er 16 år og har sam­tyk­ket til fø­rer­kort­be­slag. Han kan ven­te seg et fore­legg for brudd på vei­tra­fikk­lo­ven, sier Hom­me.

Han sier pa­trul­jen be­slut­tet å kon­trol­le­re mo­tor­syk­lis­ten da han kjør­te på bak­hju­let gjen­nom lys­krys­set over Kvar­steins­broa.

Hom­me opp­ly­ser at po­li­ti­et fulg­te etter på Ven­ne­sla­vei­en og sig­na­li­ser­te at mo­tor­syk­lis­ten skul­le stop­pe, men han fort­sat­te inn på Gjels­mo­vei­en.

På Rav­nås­vei­en kjør­te syk­lis­ten på gang- og syk­kel­sti­en og fore­tok far­li­ge forbi­kjø­rin­ger mot Moseid­moen.

– Jeg har for­stått det slik at pa­trul­jen men­te det var uforsvarlig å fort­set­te for­føl­gel­sen. Far­ten ble for høy, sier Hom­me.

FOTO: DAN-HEL­GE MARK­SETH RAN­DAHL

Her ra­ser po­liti­bi­len gjen­nom bo­lig­fel­tet på jakt etter mo­tor­syk­lis­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.