– Til­bu­det til gjes­ter uten­byss fra er for dår­lig

Hov­mes­ter og som­me­li­er ved Bo­en Gård me­ner Kris­tian­sand svik­ter som opp­le­vel­ses­by i vin­ter­halv­året. – Ho­tell- og res­tau­rant­næ­rin­gen må sam­ar­bei­de og se ut­over sin egen nav­le.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

– Det er ba­re kris­tian­san­de­re som li­ker å spi­se over­pri­set cæ­sar­sa­lat, kre­met fiske­sup­pe og ham­bur­ger. Jeg har ald­ri fun­net det noen and­re plas­ser i Nor­ge. Ikke en­gang i Ber­gen, sier en frust­rert Dag­finn Gal­dal, hov­mes­ter og som­me­li­er ved Bo­en Gård i Tveit.

Han me­ner det oven­nevn­te går igjen i me­ny­ene til nes­ten samt­li­ge av by­ens res­tau­ran­ter.

– I Stav­an­ger har de nå to Miche­lin-res­tau­ran­ter. Her i byen fo­ku­se­res det på cæ­sar­sa­lat med kyl­ling og kru­t­on­ger samt kre­met fiske­sup­pe med re­ker i lake. Det er Egon over hele fjø­la, ba­re med for­skjel­li­ge navn. Det er ikke godt nok, og vi er ikke så ku­li­na­risk «fla­de i haue». Jeg tror kris­tian­san­de­re øns­ker seg noe mer, men til­bu­det om to­tal­opp­le­vel­ser er fra­væ­ren­de, tord­ner Gal­dal.

MANG­LEN­DE SAM­AR­BEID

Bak­grun­nen for ut­spil­let er en vok­sen­de ir­ri­ta­sjon over mang­len­de sat­sing uten­om som­mer­se­son­gen.

– Skal Kris­tian­sands ho­tel­ler og spise­ste­der kun­ne ha det sånn re­la­tivt ok i de «kje­de­li­ge» må­ne­de­ne, så må ho­tell- og res­tau­rant­næ­rin­gen i byen sam­ar­bei­de, ikke være redd for å dele sin kunn­skap og sam­ti­dig si at de har sam­ar­beids­part­ne­re som kan le­ve­re både det ene og det and­re, me­ner Gal­dal som tid­li­ge­re drev gour­met­res­tau­ran­ten Mål­tid i Kris­tian­sand sen­trum.

– Vi har så mye å til­by på høst og vin­ter, men da er ho­tel­le­ne kun opp­tatt av pris og ikke opp­le­vel­ser. Selv har vi vært rundt hos samt­li­ge ho­tel­ler i byen for å prø­ve å få til et sam­ar­beid, både da Mål­tid lå i byen og på Tveit, men in­gen har hatt tid til å kom­me til oss for å se hva vi kan til­by. Vi har nær­mest vært på kne for å spør­re hva vi kan gjø­re for å sam­ar­bei­de uten hell, for­tel­ler Gal­dal.

– SVÆRT POTENSIAL

– De­re har vel selv en egen­in­ter­es­se i å gå ut med kri­tik­ken?

– Ikke i det hele tatt, vi vil ba­re ha mer fo­kus på hva vi ser­ve­rer til uten­bys gjes­ter. Hvor­for tror du in­gen kon­sern­le­der­se­mi­na­rer leg­ges til Kris­tian­sand i vin­ter­halv­året? Po­ten­sia­let for Kris­tian­sand er så svært at jeg tror folk flest ikke er klar over det, men da må hvert en­kelt sted se seg selv i spei­let og inn­røm­me at man ikke er best på alt, sva­rer hov­mes­te­ren.

– Men det at Mål­tid måt­te kas­te inn hånd­kle­et vi­ser vel at kris­tian­san­de­re fore­trek­ker ham­bur­ger, fiske­sup­pe og cæ­sar­sa­lat fram­for gour­met­res­tau­ran­ter?

– Det hjel­per uan­sett ikke ho­tel­le­ne, som le­ver av over­nat­ting fra folk uten­for byen. Og de øns­ker å spi­se mat du kan få and­re ste­der i lan­det. Gjes­ter som kom­mer til Kris­tian­sand blir an­be­falt å spi­se i lobby­res­tau­ran­ten, og det er langt fra ide­elt, sva­rer Gal­dal.

– KAN LÆRE AV DISTRIKTENE

Le­der for reise­livs­klyn­ga Usus,

Hei­di Sør­vig, støt­ter Gal­dal langt på vei.

– Ho­tel­le­ne uten­for by­sent­re­ne har nok inn­sett at de har en stør­re rol­le som opp­le­vel­ses­ak­tør enn kun ren in­fra­struk­tur. Det gjør at ho­tel­le­ne også inn­tar en litt an­nen rol­le i sam­ar­beid med and­re til­by­de­re av mat, drik­ke og opp­le­vel­ser, sier hun og fort­set­ter:

– Det er sam­ti­dig en vok­sen­de etter­spør­sel etter lo­kal mat og lo­ka­le mat­tra­di­sjo­ner, og inn­tekts­mes­sig har mat­tu­ris­ter også et høy­ere for­bruk enn na­tur­tu­ris­ter.

– MYE RETT I DET HAN SIER

– Jeg er jo egent­lig enig i alt han (Dag­finn Gal­dal, journ.anm.) sier, sam­ti­dig som alt ikke er svart­hvitt. Det er mye fiske­sup­pe og ham­bur­ge­re på me­ny­ene her, men det er det jo i Oslo også. Men kris­tian­san­de­re er nok mer kon­ti­nen­ta­le i mat­vei­en så fort de er ute og rei­ser, for så å fal­le til­ba­ke til det tryg­ge og van­te når de kom­mer hjem, sier Trond Moi, kjen­diskokk og med­ei­er i res­tau­rant­kje­den Bøl­gen & Moi.

Moi me­ner mye av ut­ford­rin­gen lig­ger i at Kris­tian­sand opp­fat­tes som en som­mer­by.

– Det er ho­ved­ut­ford­rin­gen, og for å snu det­te kre­ves gans­ke in­tens inn­sats i kon­kur­ran­se mot man­ge and­re ster­ke de­sti­na­sjo­ner, me­ner Moi.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Dag­finn Gal­dal, hov­mes­ter og som­me­li­er ved Bo­en Gård i Tveit i Kris­tian­sand, me­ner ser­vice­næ­rin­gen i byen må gå i seg selv og fin­ne ut hvor­dan de øns­ker å fram­stå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.