Stat­oil vil in­ves­te­re inn­til 55 mil­li­ar­der

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Stat­oil vil in­ves­te­re 40–55 mil­li­ar­der kro­ner i Jo­han Sverd­rup-fel­tet, iføl­ge pla­nen for fase 2. De sam­le­de in­ves­te­rin­ge­ne lig­ger rundt 150 mil­li­ar­der kro­ner.

Fase 2 ble gjort kjent i en presse­mel­ding tirs­dag mor­gen.

Sam­ti­dig er det klart at tre sel­skap til­de­les ut­vik­lings­kon­trak­ter. Aker So­lu­tions skal le­ve­re pro­sess­platt­form, Kvær­ner skal stå for stål­un­der­stell og Sie­mens skal le­ve­re kraft­for­sy­ning fra land.

– MAKSIMERER VER­DI­ER

– Når vi job­ber med Jo­han Sverd­rup, må vi ten­ke i et ge­ne­ra­sjons­per­spek­tiv. Sam­men med part­ne­re og myn­dig­he­ter har vi nå en plan for fase 2 som maksimerer ver­di­ene for sam­fun­net, in­du­stri­en og ret­tig­hets­ha­ver­ne, sier Kje­tel Di­gre, pro­sjekt­di­rek­tør for Jo­han Sverd­rup.

– Kva­li­tet i gjen­nom­fø­rin­gen av fase 1 og for­bed­rings­ar­bei­det vi har gjen­nom­ført sam­men med part­ner­ne og le­ve­ran­dø­re­ne på fase 2, har styr­ket lønn­som­he­ten. Null­punkts­pri­sen for hele felt­ut­byg­gin­gen er nå un­der 25 dol­lar fa­tet og med en am­bi­sjon om en ut­vin­nings­grad i ver­dens­klas­se på 70 pro­sent, sier fort­set­ter han.

GIGANTFELT

Jo­han Sverd­rup er et av de størs­te fun­ne­ne på norsk sok­kel si­den

FAKTA Jo­han Sverd­rup-fel­tet

● Lig­ger på Ut­sira­høy­den, 155 kilo­me­ter vest for Stav­an­ger.

● Ett av de størs­te fun­ne­ne på norsk sok­kel si­den midt­en av 1980-tal­let. Fel­tet kan inne­hol­de mel­lom 1,9 og 3,0 mil­li­ar­der fat olje­ekvi­va­len­ter. 95 pro­sent av det­te er olje.

● Pro­duk­sjo­nen er ven­tet å star­te i 2019, med Stat­oil som ope­ra­tør. Plan for ut­byg­ging og drift (PUD) ble over­le­vert Olje- og energi­de­par­te­men­tet 13. fe­bru­ar 2015.

● Mer enn 14.000 per­soner i 19 land job­ber med fel­tet. Norsk le­ve­ran­dør­in­du­stri har så langt fått 70 pro­sent av opp­dra­ge­ne.

● Når fel­tet er i drift, vil det gi rundt 3.000 års­verk.

● In­ves­te­rin­ge­ne i førs­te bygge­trinn er an­slått til 99 mil­li­ar­der kro­ner, mens full ut­byg­ging an­slås å kos­te 140 – 170 mil­li­ar­der kro­ner.

● I førs­te fase blir pro­duk­sjo­nen 440.000 fat per dag. Når fel­tet er fullt ut­bygd, blir pro­duk­sjo­nen på 660.000 fat per dag.

● I førs­te fase er pro­sjek­tet av­hen­gig av en olje­pris over 24 dol­lar fa­tet for å løn­ne seg, i full pro­duk­sjon kre­ves en olje­pris over 29 dol­lar fa­tet. midt­en av 1980-tal­let.

Det er plan­lagt bo­ring av 28 nye brøn­ner i for­bin­del­se med fase 2-ut­byg­gin­gen. Fase 2-kon- sep­tet om­fat­ter også etab­le­ring av en om­råde­løs­ning for kraft fra land for Ut­sira­høy­den in­nen 2022, opp­ly­ser Stat­oil.

Fase 1 om­fat­ter ut­byg­ging av fire platt­for­mer, tre un­der­vanns­in­stal­la­sjo­ner for vann­in­jek­sjon, kraft fra land, eks­port­rør­led­nin­ger for olje (Mong­stad) og gass (Kår­stø). Fase 2 om­fat­ter ut­vik­ling av yt­ter­li­ge­re en pro­sess­platt­form til felt­sen­te­ret, samt sa­tel­lit­t­om­rå­de­ne Avalds­nes, Kvits­øy og Gei­tun­gen, i til­legg til kraft fra land til Ut­sira­høy­den.

Pro­duk­sjons­start for fase 2 er plan­lagt i 2022.

– STO­RE RINGVIRKNINGER

Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp) kal­ler pro­sjek­tet en mile­pæl for Nor­ges størs­te og vik­tigs­te in­du­stri­pro­sjekt. Han pe­ker på at løs­nin­gen som er valgt, vil gi mu­lig­het til å hen­te ut alle lønn­som­me res­sur­ser i fel­tet fram mot 2070, noe som vil gi sto­re ringvirkninger for in­du­stri­en.

– Ut­byg­gin­gen av Sverd­rup-fel­tet gir rike mu­lig­he­ter for nors­ke le­ve­ran­dør­be­drif­ter. Man­ge av kon­trak­te­ne som al­le­re­de er til­delt, har gått til le­ve­ran­dø­rer i Nor­ge. Det er gle­de­lig å se at den­ne tren­den fort­set­ter ved da­gens til­de­ling. At le­ve­ran­dø­re­ne lyk­kes også fram­over, er vik­tig for ti­tu­sen­vis av ar­beids­plas­ser, for kom­pe­tan­sen i næ­rin­gen og den lang­sik­ti­ge verdi­ska­pin­gen fra våre sto­re olje- og gass­res­sur­ser, sier Sø­vik­nes.

FOTO: NTB SCANPIX

Ut­byg­gin­gen av Sverd­rup-fel­tet gir rike mu­lig­he­ter for nors­ke le­ve­ran­dør­be­drif­ter, me­ner olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.