Vann­kraft i po­li­tisk bak­evje

Po­li­tikk har stør­re be­tyd­ning for de nors­ke vann­kraft­sel­ska­pe­ne enn ned­bør, tørr­år og tek­no­lo­gi, og der­for også for kraft­ver­ke­nes eiere.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Hvor­dan po­li­ti­ker­ne hånd­te­rer det­te an­sva­ret i kom­men­de stor­tings­pe­rio­de vil langt på vei be­stem­me om kraft­bran­sjen kan styr­ke sin stil­ling og verdi­ska­ping i det nye energi­land­ska­pet, el­ler om Nor­ges grøn­nes­te bran­sje hav­ner i bak­evja.

I de­sem­ber be­slut­tet Stat­kraft, Euro­pas le­den­de pro­du­sent av for­ny­bar ener­gi, å stan­se nye in­ves­te­rin­ger i hav­vind. Kort etter an­non­ser­te Stat­oil, vårt do­mi­ne­ren­de olje­sel­skap, am­bi­siø­se pla­ner om å sat­se of­fen­sivt nett­opp på hav­vind. Det­te il­lust­re­rer at klima­po­li­tik­ken ikke ba­re end­rer pro­duk­sjon og for­bruk av ener­gi. Den end­rer også sel­ve energi­in­du­stri­en, sel­ska­pe­ne som skaf­fer oss olje, gass, vann­kraft, vind­kraft og and­re energi­løs­nin­ger.

I Euro­pa har vi sett man­ge ek­semp­ler på hvor­dan klima­po­li­tik­ken end­rer energi­bran­sjen. Stor­ak­tø­rer som RWE, E.ON og En­gie re­du­se­rer el­ler av­slut­ter en­ga­sje­men­te­ne i olje­pro­duk­sjon, mens and­re som DONG også av­vik­ler kull­kraft. Fel­les for de fles­te er øken­de sat­sing på vind, sol, dis­tri­bu­sjon og smar­te for­bruks­løs­nin­ger.

Pro­duk­sjon og dis­tri­bu­sjon av ener­gi er sam­funns­kri­tisk, og un­der­lagt po­li­tis­ke fø­rin­ger og stren­ge re­gu­le­rin­ger i

De po­li­tis­ke myn­dig­he­te­ne bør se på ka­pi­tal­pro­ble­ma­tik­ken, og i all sær­de­les­het på be­skat­nin­gen av sel­ska­pe­ne.

Nor­ge og i Euro­pa for øv­rig. Sam­ti­dig er det noen vik­ti­ge ulik­he­ter mel­lom norsk vann­pro­duk­sjon, euro­pe­isk energi­pro­duk­sjon og olje­pro­duk­sjon.

I Nor­ge er 90 pro­sent av elek­tri­si­tets­pro­duk­sjo­nen of­fent­lig eid, av sta­ten, kom­mu­ner el­ler fyl­ker, og over 95 pro­sent pro­du­se­res med vann­kraft. I Euro­pa uten­for Nor­den er man­ge av de sto­re energi­ak­tø­re­ne pri­va­te, børs­no­ter­te sel­skap, selv om sta­ter og re­gio­ner ofte har et stort ak­sje­ei­er­skap. Dis­se sel­ska­pe­ne pro­du­se­rer elek­tri­si­tet med uli­ke res­sur­ser, som kull, gass, olje, bio­mas­se, vind, sol el­ler kjerne­kraft. De har med and­re ord stor flek­si­bi­li­tet på res­surs­si­den. Som pri­va­te sel­ska­per har de også stra­te­gisk handle­fri­het, ikke ulikt de sto­re, børs­no­ter­te sel­ska­pe­ne i pe­tro­le­ums­sek­to­ren. Der­for kan de til­pas­se seg end­rin­ger i po­li­tis­ke og mar­keds­mes­si­ge ramme­be­tin­gel­ser gans­ke raskt.

De nors­ke kraft­sel­ska­pe­ne er i en an­nen si­tua­sjon. Det om­fat­ten­de offentlige ei­er­ska­pet for­ster­ker den po­li­tis­ke sty­rin­gen av bran­sjen, også gjen­nom na­sjo­na­le po­li­tis­ke pro­ses­ser. Der av­hen­ger re­sul­ta­tet ofte av Stor­tin­gets sam­men­set­ning og av ba­lan­se­ring mot and­re in­ter­es­ser. En illustrasjon er Rei­ten-ut­val­gets ar­beid med et bed­re or­ga­ni­sert strøm­nett, der dis­trikts­hen­syn ble spilt tungt inn i pro­ses­sen fram til et stor­tings­ved­tak. En an­nen illustrasjon er de po­li­tis­ke pro­ses­se­ne rundt mel­lom­lands­kab­ler, der kraft­in­ten­siv in­du­stri set­tes opp mot kraft­sel­ska­pe­ne. En tred­je er de grøn­ne ser­ti­fi­ka­te­ne, som uten tvil har bi­dratt til at pri­se­ne og lønn­som­he­ten svek­kes.

Det er gode grun­ner for det om­fat­ten­de offentlige ei­er­ska­pet og at privat ei­er­skap er be­gren­set til mak­si­malt en tre­del i sto­re vann­kraft­sel­skap. Men det bi­drar til treg­het i vik­ti­ge be­slut­nings­pro­ses­ser, og til at in­ter­es­sen­ter som ikke har kraft­sel- ska­pe­nes verdi­ska­ping som dri­ver, får stor inn­fly­tel­se.

Dess­uten er det et an­net for­hold som skil­ler de nors­ke kraft­sel­ska­pe­ne fra børs­no­ter­te energi­sel­skap. De sist­nevn­te har mye let­te­re for å hen­te inn ka­pi­tal, og er gjen­nom­gå­en­de langt la­ve­re be­skat­tet. Nors­ke vann­kraft­sel­skap er langt har­de­re be­skat­tet enn and­re land­ba­ser­te virk­som­he­ter i Nor­ge, og har hel­ler ikke sta­ten som re­fu­sjons­kas­se for ut­vik­lings­kost­na­der, slik olje­sel­ska­pe­ne har. Den­ne be­skat­nin­gen fort­set­ter og øker, uav­hen­gig av kon­se­kven­ser for ei­er­ne. Det gjør vondt i tran­ge kom­mune­bud­sjet­ter.

Ener­gi-euro­pa do­mi­ne­res av tre tren­der: End­rin­ger i pro­duk­sjon og for­bruk, end­rin­ger i ak­tør­bil­det og øken­de in­te­gra­sjon. End­rin­ge­ne åp­ner nye mu­lig­he­ter for verdi­ska­ping, sam­ti­dig som verdi­ska­ping for­sky­ver seg i næ­ring­skje­den. Sel­ska­per med ka­pi­tal, fo­kus på egne re­sul­ta­ter og stra­te­gisk flek­si­bi­li­tet lig­ger best an til å erob­re po­si­sjo­ner. Sel­ska­per med ka­pi­tal­ut­ford­rin­ger og om­gitt av tre­ge po­li­tis­ke be­slut­nings­pro­ses­ser der and­re in­ter­es­ser spil­ler en stor rol­le, lig­ger dår­li­ge­re an.

End­rin­ge­ne i energi­land­ska­pet går raskt; mu­lig­he­te­ne åp­ner seg for stør­re verdi­ska­ping – og man­ge gri­per etter dem. Om norsk kraft­bran­sje ikke skal bli stå­en­de på side­lin­jen i den­ne ut­vik­lin­gen er det to om­rå­der po­li­ti­ker­ne bør leg­ge vekt på i de nær­mes­te åre­ne: De po­li­tis­ke myn­dig­he­te­ne bør se på ka­pi­tal­pro­ble­ma­tik­ken, og i all sær­de­les­het på be­skat­nin­gen av sel­ska­pe­ne. De po­li­tis­ke ei­er­ne, med sta­ten i spis­sen, bør ha fo­kus på å ska­pe stør­re, mer ro­bus­te en­he­ter i en frag­men­tert bran­sje som ram­mes av fal­len­de pri­ser og øken­de in­ves­te­rings­krav.

Om po­li­ti­ker­ne me­ner al­vor med å sat­se på grøn­ne næ­rin­ger, bur­de de prio­ri­te­re økt verdi­ska­ping i den grøn­nes­te næ­rin­gen Nor­ge har.

Det hand­ler også om øko­no­mi og bære­kraft i man­ge kom­mu­ner i Nor­ge.

FOTO: ARKIVFOTO

Nors­ke vann­kraft­sel­skap er langt har­de­re be­skat­tet enn and­re land­ba­ser­te virk­som­he­ter i Nor­ge, og har hel­ler ikke sta­ten som re­fu­sjons­kas­se for ut­vik­lings­kost­na­der, slik olje­sel­ska­pe­ne har, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

TOM NYSTED kon­sern­sjef i Ag­der Ener­gi

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.