Kraft­tak for bed­re leve­kår i Aust-ag­der

Faedrelandsvennen - - MENING - INGER LISE HILLESTAD AASEN gruppe­le­der KRF KNUT AUSTAD gruppe­le­der Sp FREDRIK SCHULZE-KROGH gruppe­le­der SV GRO BRÅTEN gruppe­le­der Ap

I 1996 ble leve­kår på Ag­der be­skre­vet i rap­por­ten «Surt liv på det bli­de Sør­land» - en rap­port som ble la­get av Ag­der­forsk­ning sam­men med Trygde­eta­tens fyl­kes­kon­tor og fyl­kes­le­ge­ne i Aust og Vest-ag­der.

Rap­por­ten an­gir svært dår­li­ge leve­kår i Ag­der. Da­gens tall vi­ser at det er gjort små for­bed­rin­ger i den­ne tids­pe­rio­den.

På dis­se 20 åre­ne har det til­kom­met mye ny vi­ten om hva som på­vir­ker leve­kår, eks. fra Vil­helm Au­berts minne­fore­les­ning 6 jan. 2017 der pro­fes­sor Michele Lamont hev­det at stu­di­er av so­si­al ulik­het ikke ba­re kan fo­ku­se­re på ma­te­ri­el­le fak­to­rer, men at de også må in­klu­de­re kul­tu­rel­le pro­ses­ser. Hoved­po­en­get er at kul­tu­rel­le kon­struk­sjo­ner av grup­per, end­res over tid, gjen­nom kul­tu­rel­le pro­ses­ser, og at dis­se må end­res gjen­nom et fo­kus på in­sti­tu­sjo­ner, nor­mer og so­si­al sam­hand­ling, i ste­det for ba­re å fo­ku­se­re på in­di­vi­der.

Si­tua­sjons­rap­port 2016: Folke­helse­pro­fi­len 2016 vi­ser et fyl­ke som lig­ger sig­ni­fi­kant dår­li­ge­re an enn lan­det for­øv­rig på in­di­ka­to­re­ne lav­inn­tekts­fa­mi­li­er, an­tall ar­beids­le­di­ge 15-29 år, uføre­ytel­ser for per­soner mel­lom 18-24 år og psy­kis­ke sym­pto­mer.

Ag­der­forsk­ning pub­li­ser­te i 2011 en rap­port som vis­te at lav­inn­tekst­fa­mi­li­er var mer en­som­me, had­de mind­re livs­kva­li­tet og dår­li­ge­re helse enn fa­mi­li­er med bed­re øko­no- mi. Ar­beids­le­di­ge og per­soner på trygd var mest en­som­me. Aust-ag­der lig­ger høyt på selv­mords­sta­ti­stik­ken. I for­hold til ar­beid er de­ler av fyl­ket pre­get av lite og en­si­dig til­bud av job­ber, som gjer­ne slår ut på sta­ti­stik­ken over uføre­tryg­de­de.

Si­tua­sjons­rap­por­ten for vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring: det po­si­ti­ve er øk­nin­gen i an­de­len som gjen­nom­fø­rer og be­står etter 5 år. Fyl­ket er nå ett av de fyl­ke­ne som har høy­est an­del, 72,1 %. 51,5 % av ung­dom­men vel­ger yr­kes­fag, men det er ba­re 59 % or­di­næ­re lære­kon­trak­ter mot lan­det 70 %. Vi har kjønns­tra- di­sjo­nel­le ut­dan­nings­valg, og få kvin­ner i le­der­stil­lin­ger i fyl­ket. 41 % av ele­ve­ne er gjen­gan­ge­re i Ot-sys­te­met, og et stort an­tall ele­ver i Smi-sko­len har psy­kis­ke dia­gno­ser. Man­ge ung­dom­mer opp­le­ver stress, be­kym­rin­ger og en­som­het.

Det er der­for be­hov for å ten­ke nytt om ut­dan­ning, ar­beids­liv, nær­mil­jø og fri­vil­lig­het på tvers av fak­to­re­ne og en bre­de­re inn­falls­vin­kel med for­mål å ut­vik­le en ny po­li­tikk for å bed­re be­folk­nin­gens leve­kår.

Det er for­skjell mel­lom kom­mu­ner, og mel­lom re­gio­ner; der bla øst­re del av Ag­der og Se­tes­dal har noen stør­re ut­ford­rin­ger i ar­beids­mar­ke­det enn vest­re del av fyl­ket.

Ar­beid, og der­med inn­tekt er en av nøk­kel­fak­to­re­ne. Det hand­ler om å gi men­nes­ker ver­dig­het gjen­nom ar­beid. Gjen­nom ar­beid øns­ker vi å fin­ne nye vei­er til at folk tje­ner sine egne pen­ger. Det­te kan skje gjen­nom fyl­kes­kom­mu­nen som re­gio­nal ar­beids­kraft­ut­vik­ler.

Gruppe­le­der­ne i po­si­sjo­nen i Aust-ag­der fyl­kes­ting (Ap, KRF, Sp, SV) har bedt fyl­kes­ord­fø­rer Tellef Inge Mør­land frem­me en po­li­tisk sak der vi star­ter et ar­beid der leve­kår/so­si­al ulik­het tas på al­vor slik at det skal være bed­re å leve i Ag­der. Det­te ar­bei­det bør star­te med en kon­fe­ran­se. Hen­sik­ten med kon­fe­ran­sen er å opp­da­te­re oss på kunn­skap om til­stan­den, se på uli­ke til­nær­min­ger, og pre­sen­te­re ny forsk­ning in­nen­for tema som kan gi oss nye inn­falls­vink­ler. Det er 20 år si­den vi ble pre­sen­tert for tal­le­nes dyst­re tale. Mye ny kunn­skap og forsk­ning om år­saks­sam­men­hen­ger og mu­li­ge løs­nin­ger er kom­met, og det bør vi se på. Fyl­kes­tin­get i Aust-ag­der ble ori­en­tert om det­te i en in­ter­pel­la­sjon i fyl­kes­tin­get 14.02.17. Aust-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne har over fle­re år bi­dratt til at fle­re av våre ung­dom­mer full­fø­rer vi­dere­gå­en­de sko­le enn tid­li­ge­re. Vi øns­ker å se på nye til­tak, kan­skje sær­lig på tvers av ut­dan­ning, helse, fri­vil­lig­het/nær­mil­jø og ar­beid.

❞ Vi har kjønns­tra­di­sjo­nel­le ut­dan­nings­valg, og få kvin­ner i le­der­stil­lin­ger i fyl­ket.

FOTO: NTB SCANPIX, ILLUSTRASJONSFOTO

Man­ge ung­dom­mer opp­le­ver stress, be­kym­rin­ger og en­som­het. Det er der­for be­hov for å ten­ke nytt om ut­dan­ning, ar­beids­liv og nær­mil­jø, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.