22 me­ter vogn­tog på E 39

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE O. BERGE Pen­sjo­nist­par­ti­et

Tenk deg å kom­me bak et vogn­tog på 22 me­ter; du skal kan­skje til Stav­an­ger el­ler Lyng­dal.

●● Uan­sett; en forbi­kjø­ring vil være til de gra­der uforsvarlig, og langt fra tra­fikk­sik­kert. Det er pro­ble­ma­tisk nok å kom­me for­bi de vogn­tog som fer­des på E 39 i dag. Ba­re de størs­te idio­te­ne på E 39 vil fin­ne på å for­sø­ke en forbi­kjø­ring av sli­ke enor­me vogn­tog.

For nor­malt sin­di­ge og ro­li­ge bil­fø­re­re vil ir­ri­ta­sjo­nen vokse og adre­na­li­net hope seg opp i krop­pen for hver kilo­me­ter. I bak­ken opp fra Trys­fjor­den er det kan­skje en mu­lig­het. Men nei der sper­ret et an­net vogn­tog. Man­ge kilo­me­te­re se­ne­re, en lang kø av både små og sto­re bi­ler har sam­let seg bak det enor­me vogn­to­get, mu­lig­he­ten til å kom­me for­bi i en bak­ke etter Vi­ge­land. Der er det to felt i vest­gå­en­de løp i minst to kilo­me­ter. Da gis det gass. Spe­edo­me­te­ret kry­per opp­over, og man er da om­tenk­som for alle som lig­ger bak - for­test mu­lig for­bi, så flest mu­lig kom­mer for­bi det 22 me­ter lan­ge uhy­ret.

Og der - i en li­ten lom­me på si­den av vei­en, der står UP med la­ser­må­le­ren sin. En kraf­tig bot og en del prik­ker i fø­rer­kor­tet, el­ler inn­drag­ning av fø­rer­kor­tet for en tid blir re­sul­ta­tet for en om­tenk­som, men en tan­ke ir­ri­tert bil­fø­rer.

22 me­ters vogn­tog må ikke få slip­pe ut på ver­ken E 18 el­ler E 39 før beg­ge dis­se Europa­vei­ene har minst to felt i hver kjøre­ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.